Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Diweddariad Coronafeirws Sir Gâr 11/06/2020

Arweiniad a chymorth ar gyfer ailagor parciau a mannau agored

Bydd parciau Cyngor Sir Caerfyrddin yn ailagor ddydd Gwener (12 Mehefin). Isod, mae copi o'r datganiad i'r wasg yr ydym wedi'i ryddhau sy'n rhoi gwybodaeth am ailagor Parc Gwledig Pen-bre, Mynydd Mawr, Llyn Llech Owain a Pharc Howard.

Gan fod llawer o gynghorau tref a chymuned yn edrych ymlaen ac yn gweithio tuag at ailagor cyfleusterau, rydym yn rhannu ein pecyn cymorth cadw pellter cymdeithasol a allai fod yn ddefnyddiol i'r rhai sy'n bwriadu ailagor parciau, mannau agored neu gyfleusterau cyhoeddus.

Os hoffech gael rhagor o gymorth neu arweiniad ynghylch arwyddion anfonwch e-bost at MarchnataCyfryngau@sirgar.gov.uk

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Gwaith wedi dechrau i ail-agor ysgolion

Mae paratoadau ar waith i ailagor ysgolion ledled Sir Gaerfyrddin er mwyn i blant 'ddod i'r ysgol a dal ati i ddysgu' cyn gwyliau'r haf.

Cyhoeddodd y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, y gallai ysgolion ailagor o 29 Mehefin ac y byddai tymor yr haf yn cael ei ymestyn am wythnos.

Mae'r cyngor eisoes wedi bod yn gweithio'n galed i roi cynlluniau ar waith ar gyfer ysgolion yn y sir er mwyn galluogi mwy o blant i fynychu pan fo'r amser yn iawn i wneud hynny.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Cronfa Ymateb Cymunedol COVID-19 Sir Gaerfyrddin

Mae Cronfa Ymateb Cymunedol COVID-19 Sir Gaerfyrddin bellach ar gael i gefnogi sefydliadau'r sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn Sir Gaerfyrddin i wneud y canlynol:

Cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy'n cefnogi'r rhai agored i niwed yn ystod argyfwng Coronafeirws (COVID-19)
Sicrhau bod gan sefydliadau/grwpiau cymunedol yr adnoddau sydd eu hangen arnynt i ddarparu gwasanaethau hanfodol i'w cymunedau
Annog protocolau iechyd a diogelwch cadarn yn ystod pob gweithgaredd sy'n diogelu staff, gwirfoddolwyr, cynorthwywyr a buddiolwyr y sector gwirfoddol

Mae'r Gronfa yn gynllun ar y cyd a gefnogir gan Gyngor Sir Caerfyrddin, Cymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Gâr (CAVS), Cronfa Fferm Wynt Mynydd y Betws, LEADER, Cronfa'r Degwm, Partneriaeth Gofal Gorllewin Cymru a Llywodraeth Cymru.

Gall sefydliadau cymwys wneud cais am hyd at £1000 er mwyn helpu sefydliadau'r sector gwirfoddol a grwpiau cymunedol yn Sir Gaerfyrddin i gynnal neu gynyddu gweithgareddau sy'n rhoi cymorth i'r rheiny sy'n agored i niwed yn ystod argyfwng Coronafeirws (COVID-19).

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor, i weld os ydych yn gymwys a sut i wneud cais


Ar gau / cyfyngiadau ar waith / wedi ailagor

Mae'r sefyllfa barhaus yn effeithio ar nifer o wasanaethau. Bydd yr holl wasanaethau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd, felly cadwch lygad am y wybodaeth ddiweddaraf.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y wybodaeth ddiweddaraf


Gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin

Gofynnir am farn trigolion ynghylch gwella mynediad ar gyfer cerdded a beicio yn Sir Gaerfyrddin.

O ddydd Llun bydd pobl yn gallu gwneud awgrymiadau ynglŷn â Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin drwy ymgynghoriad ar fap ar-lein. Bydd y map yn helpu i nodi cyfleoedd i ehangu a gwellau'r rhwydwaith a'r cyfleusterau, yn ogystal â phwysleisio'r hyn sydd wedi'i wneud yn dda.

Caiff pawb sydd am wneud siwrneiau ar droed neu ar feic yn ein rhanbarth, gan gynnwys pobl nad ydynt yn cerdded neu'n beicio'n aml, eu hannog i ddweud eu dweud.

Mae'r Cyngor hefyd yn chwilio am fewnbwn i fesurau trafnidiaeth gynaliadwy mewn ymateb i COVID-19. Gellir dod o hyd i'r adran hon ar y dudalen ymgynghori.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.