Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hysbysiad Cyhoeddus - Gorchymyn Arbrofol Gwahardd Llwytho a dad-lwytho - Heol y Prior, Cydweli (HTTR-1505)

 

HYSBYSIAD CYHOEDDUS

SIR GAERFYRDDIN
(HEOL Y PRIOR, CYDWELI)
(GORCHYMYN ARBROFOL GWAHARDD LLWYTHO A DAD LWYTHO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 9 a 10 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Y Ddeddf") fel y’i diwygiwyd a Deddf Rheoli Traffig 2004.
Effaith y Gorchymyn hwn fydd:

1. Gwahardd Llwytho a Dad Lwytho ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau ffordd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn

2. Atal Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Ac Eithrio Caerfyrddin Llanelli Rhydaman) (Cyfyngiadau ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 ('y Gorchymyn Cydgyfnerthu') i'r graddau y mae'n ymwneud â gwahardd aros ar yr ochr ffordd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.

Mae'r Gorchymyn yn cynnwys yr eithriadau arferol, gan gynnwys yr hawl i deithwyr fynd ar gerbyd neu ddisgyn ohono, i lwytho neu ddadlwytho nwyddau, i wneud gwaith adeiladu a gwaith arall, i gyflawni dyletswyddau neu bwerau statudol, ac i alluogi cerbyd i gael petrol, olew, dŵr, neu aer o unrhyw garej sydd wrth ymyl y darnau ffyrdd yr effeithir arnynt gan y Gorchymyn.
Hefyd, mae'r Gorchymyn yn cynnwys y consesiynau parcio arferol i bobl anabl yn unol â Chynllun y Bathodynnau Glas.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar y 6ed o Orffennaf, 2018, ac os hoffech gael golwg ar gopi o'r Gorchymyn sy'n cynnwys y manylion yn llawn, ynghyd â map sy'n dangos yr ochrau ffyrdd yr effeithir arnynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn Arbrofol, mae modd i chi wneud hynny yn swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin, yn y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, 3 Stryd Spilman, Caerfyrddin yn ystod oriau arferol y swyddfa.

Ar ôl cyfnod cychwynnol o chwech mis bydd y Cyngor yn ystyried a fydd darpariaethau'r Gorchymyn yn parhau mewn grym am gyfnod amhenodol ai peidio. Os hoffech wrthwynebu gwneud Gorchymyn parhaol yn unol ag amodau'r Gorchymyn Arbrofol, dylech nodi'r rhesymau dros eich gwrthwynebiad mewn llythyr a'i anfon at y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP, erbyn 28ain o Ragfyr, 2018.

Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn, neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, am nad yw o fewn y pwerau a roddwyd gan y Ddeddf, neu am na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani mewn perthynas â'r Gorchymyn, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn.

DYDDIEDIG yr 27ain Fehefin, 2018.
Cyfeirnod y Ffeil: RWJ/HTTR-1505
Llinell Uniongyrchol: (01267) 224074
e-bost: rwjones@sirgar.gov.uk

MARK JAMES
Y Prif Weithredwr
Neuadd y Sir

ATODLEN: Bwriad i wahardd Llwytho a Dad Lwytho
Enw'r Ffordd: Heol y Prior, Cydweli
Yr Ochrau Ffordd: Ar yr ochr Dde
Y Darn Ffordd yr effeithir arno: O bwynt 3 metr i’r gorllewin o ganol ei chyffordd â Theras y Gwendraeth am bellter o 76 metr i gyfeiriad y dwyrain.


Dilynwch y ddolen yma er mwyn gweld map o'r safle.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2019. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.