Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
CYNGOR TREF CYDWELI
Diwedd y flwyddyn ariannol ar 31 Mawrth 2020

1. Dyddiad cyhoeddi Mehefin 30ain 2020

2. Bob blwyddyn, caiff y cyfrifon blynyddol eu harchwilio gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Cyn y dyddiad hwn, mae gan unrhyw berson â diddordeb y cyfle i archwilio a gwneud copïau o'r cyfrifon a'r holl lyfrau, gweithredoedd, contractau, biliau, talebau a derbynebau ac ati sy'n ymwneud â hwy am 20 diwrnod gwaith ar ôl rhoi rhybudd rhesymol. Ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020, bydd y dogfennau hyn ar gael ar hysbysiad rhesymol wrth wneud cais i:
Swyddfeydd y Cyngor
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

rhwng yr oriau o 9.30 y bore – 12.30 y prynhawn o ddydd Llun hyd dydd Iau
9.30 y bore – 11.30 y bore ar dydd Gwener
yn dechrau ar 1st Medi 2020
ac yn diweddu ar yr 28ain o Fedi 2020

3. O’r 29ain o Fedi 2020 hyd nes y bydd yr archwiliad wedi'i gwblhau, mae gan etholwyr llywodraeth leol a'u cynrychiolwyr hefyd:
• yr hawl i gwestiynu'r Archwilydd Cyffredinol am y cyfrifon. Gellir cysylltu â'r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton; a chael
• yr hawl i fod yn bresennol gerbron yr Archwilydd Cyffredinol a gwneud gwrthwynebiadau i'r cyfrifon neu unrhyw eitem ynddynt. Yn gyntaf, rhaid rhoi hysbysiad ysgrifenedig o wrthwynebiad i'r Archwilydd Cyffredinol drwy Grant Thornton. Rhaid rhoi copi o'r hysbysiad ysgrifenedig hefyd i'r Cyngor.
• Gellir cysylltu â Grant Thornton yn: Grant Thornton, 3 Sgwâr Callaghan, Caerdydd, CF10 5BT
4. Mae'r archwiliad yn cael ei gynnal dan ddarpariaethau Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004, Rheoliadau Cyfrifon ac archwilio (Cymru) 2014 a chod ymarfer archwilio Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 Er mwyn gweld yr hysbysiad, dilynwch y ddolen hon

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.