Kidwelly Town Council Logo
Menu

Noson Ymgynghori Ysgol Gymraeg Gwenllian Consultation Evening

Mae Cyngor Sir Gar yn bwriadu datblygu adeilad newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Gwenllïan. Fel rhan o Raglen Moderneiddio Addysg yr awdurdod ac mewn cydweithrediad â Rhaglen Addysg ac Ysgolion ar gyfer yr 21ain Ganrif Llywodraeth Cymru, mae Ysgol Gymraeg Gwenllïan wedi'i nodi am fuddsoddiad.

Cynhelir ‘Noson Agored’ yn yr ysgol ar Ddydd Llun, Hydref 15fed, 2018, rhwng 5pm a 7pm. Pwrpas yr ymgynghoriad yw rhannu'r cynlluniau arfaethedig ar gyfer yr ysgol.
Bydd cynrychiolwyr o'r Adran Amgylchedd sy'n ymdrin ag agweddau o'r dyluniad, a chynrychiolwyr o'r Adran Addysg yn bresennol i ddarparu gwybodaeth gyffredinol am y prosiect.
Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn yn gyfle i chi gymryd rhan yn y drafodaeth a gofyn cwestiynau ar y cynlluniau ar gyfer y datblygiad.
Mae croeso i bobl fynychu unrhyw bryd rhwng 5pm a 7pm.Carmarthenshire County Council intend to develop a new building for Ysgol Gymraeg Gwenllian. As part of the authority’s Modernising Education Programme and in collaboration with the Welsh Government 21st Century Schools and Education Programme, Ysgol Gymraeg Gwenllian has been identified for investment.

An ‘Open Evening’ will be held at the school on Monday, 15th October 2018, between 5pm and 7pm. The purpose of the consultation is to share the proposed plans for the school.
Representatives from the Environment Department who deal with aspects of design and representatives from the Education Department will be present to provide general information about the project.
It is hoped that this event will provide an opportunity for you to participate in the discussions and ask questions on the plans for the development.
Please feel free to attend at any time between 5pm and 7pm.

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners