Kidwelly Town Council Logo
Menu

Notice of Vacancy in the Office of Councillor for the Mynydd-y-Garreg Ward of Kidwelly Town Council

CYNGOR TREF CYDWELI

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD MYNYDD-Y-GARREG O GYNGOR TREF CYDWELI


HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward Mynydd-y-Garreg o Gyngor Tref Cydweli.


Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Tref a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Rhif Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.


Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn yn Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na Dydd Llun, 21ain Mai, 2018. Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.


DYDDIEDIG 30ain Ebrill 2018.

Virginia O'Reilly
Clerc y Dref

Swyddfeydd y Cyngor
Canolfan Tywysoges Gwenllian
Cydweli
SA17 4UL

 

I gael gweld yr hysbysiad cliciwch fan hynKIDWELLY TOWN COUNCIL

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COUNCILLOR FOR THE MYNYDD-Y-GARREG WARD OF KIDWELLY TOWN COUNCIL


NOTICE is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that a vacancy exists in the office of Councillor for the Mynydd-y-Garreg Ward of Kidwelly Town Council.

An election will be held to fill the said vacancy if within fourteen days from the date hereof notice in writing of a request for such an election is given by ten electors for the electoral area of the said Town Council to the Chief Executive, Carmarthenshire County Council, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, as the Proper Officer of the County Council.

If no election is requested as aforesaid, the vacancy will be filled by the Town Council pursuant to the provisions of the Local Elections (Parishes and Communities) Rules, 2006.

A request for an election signed by ten electors must be delivered to Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ on any day after the date of this Notice, but not later than Monday, 21st May, 2018. If an election is requested, the election will be held within sixty days of the date of this Notice.

 

DATED 30th April 2018.


Virginia O'Reilly
Town Clerk

The Council Offices,
Princess Gwenllian Centre,
Kidwelly.
SA17 4UL

To view the notice please click here

 

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners