Kidwelly Town Council Logo
Menu

Public Notice -Experimental Prohibition of Loading and Unloading - Priory Street, Kidwelly (HTTR-1505)


PUBLIC NOTICE
THE COUNTY OF CARMARTHENSHIRE
(PRIORY STREET, KIDWELLY)
(EXPERIMENTAL PROHIBITION OF LOADING AND UNLOADING) ORDER 2018)
NOTICE is hereby given that Carmarthenshire County Council have made an Order under Section 9 and 10 of the Road Traffic Regulation Act 1984 ("the Act") as amended and the Traffic Management Act 2004.
The effect of this Order is:

1 To Prohibit Loading and Unloading at any time on the side of road and length of road specified in the Schedule to this Notice.

2 To Suspend “The County of Carmarthenshire (With the Exception of Carmarthen Llanelli and Ammanford) (Waiting Restrictions and Street Parking Places)” Order 2004 (The Consolidation Order) insofar as it relates to the length of roadway and sides of roadway specified in the Schedule to this Notice.

The Order contains the usual exemptions including the right for passengers to board or alight from a vehicle, for the loading and unloading of goods, for the carrying out of building operations and other works, for the performance of statutory powers or duties and to enable a vehicle to take in petrol, oil, water or air from any garage situated adjacent to such parts of the road affected by the Order.
In addition, the Order contains the usual parking concessions for disabled persons in accordance with the Blue Badge Scheme.

The Order will come into operation on the 6th July, 2018 and a copy of the Order containing full particulars together with a map indicating the side of road affected and a statement of the Council's reasons for making an Experimental Order may be inspected at the offices of the Carmarthenshire County Council at the Customer Service Centre, 3 Spilman Street, Carmarthen during normal office hours.

After an initial period of Six months the Council will then consider whether the provisions of the Order are to be continued in force indefinitely. If you wish to object to the making of a permanent Order on the terms of the Experimental Order then you should send the grounds for your objection in writing to the Head of Administration and Law at Carmarthenshire County Council, County Hall Carmarthen SA31 1JP by the 28th December, 2018.

Any person who desires to question the validity of this Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Act or on the grounds that any requirement of the Act or of any instrument made under it has not been complied with in relation to the Order, may, within six weeks of the date on which the Order was made, apply to the High Court for this purpose.

DATED the 27th June, 2018.
File Reference: RWJ/HTTR-1505
Direct Line: (01267) 224074
email: rwjones@sirgar.gov.uk

MARK JAMES
Chief Executive
County Hall


SCHEDULE: PROHIBITION OF LOADING AND UNLOADING

Name of Road: Priory Street, Kidwelly
Side of Road: South Side
Length Affected: From a point 3 metres West of the centre of its junction with Gwendraeth Terrace for a distance of 76 metres in a South Easterly direction.


To view a map, please click here

 


 


HYSBYSIAD CYHOEDDUS
SIR GAERFYRDDIN
(HEOL Y PRIOR, CYDWELI)
(GORCHYMYN ARBROFOL GWAHARDD LLWYTHO A DAD LWYTHO) 2018

HYSBYSIR trwy hyn fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gwneud Gorchymyn o dan Adran 9 a 10 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 ("Y Ddeddf") fel y’i diwygiwyd a Deddf Rheoli Traffig 2004.
Effaith y Gorchymyn hwn fydd:

1. Gwahardd Llwytho a Dad Lwytho ar unrhyw adeg ar y darnau ffordd ac ar yr ochrau ffordd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn

2. Atal Gorchymyn Cydgyfnerthu Sir Gaerfyrddin (Ac Eithrio Caerfyrddin Llanelli Rhydaman) (Cyfyngiadau ar Aros a Mannau Parcio ar y Stryd) 2004 ('y Gorchymyn Cydgyfnerthu') i'r graddau y mae'n ymwneud â gwahardd aros ar yr ochr ffordd a nodwyd yn yr Atodlen i'r Hysbysiad hwn.

Mae'r Gorchymyn yn cynnwys yr eithriadau arferol, gan gynnwys yr hawl i deithwyr fynd ar gerbyd neu ddisgyn ohono, i lwytho neu ddadlwytho nwyddau, i wneud gwaith adeiladu a gwaith arall, i gyflawni dyletswyddau neu bwerau statudol, ac i alluogi cerbyd i gael petrol, olew, dŵr, neu aer o unrhyw garej sydd wrth ymyl y darnau ffyrdd yr effeithir arnynt gan y Gorchymyn.
Hefyd, mae'r Gorchymyn yn cynnwys y consesiynau parcio arferol i bobl anabl yn unol â Chynllun y Bathodynnau Glas.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar y 6ed o Orffennaf, 2018, ac os hoffech gael golwg ar gopi o'r Gorchymyn sy'n cynnwys y manylion yn llawn, ynghyd â map sy'n dangos yr ochrau ffyrdd yr effeithir arnynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn Arbrofol, mae modd i chi wneud hynny yn swyddfeydd Cyngor Sir Caerfyrddin, yn y Ganolfan Gwasanaethau Cwsmeriaid, 3 Stryd Spilman, Caerfyrddin yn ystod oriau arferol y swyddfa.

Ar ôl cyfnod cychwynnol o chwech mis bydd y Cyngor yn ystyried a fydd darpariaethau'r Gorchymyn yn parhau mewn grym am gyfnod amhenodol ai peidio. Os hoffech wrthwynebu gwneud Gorchymyn parhaol yn unol ag amodau'r Gorchymyn Arbrofol, dylech nodi'r rhesymau dros eich gwrthwynebiad mewn llythyr a'i anfon at y Pennaeth Gweinyddiaeth a'r Gyfraith, Cyngor Sir Caerfyrddin, Neuadd y Sir, Caerfyrddin, SA31 1JP, erbyn 28ain o Ragfyr, 2018.

Gall unrhyw un sy'n dymuno cwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn hwn, neu unrhyw ddarpariaeth a gynhwysir ynddo, am nad yw o fewn y pwerau a roddwyd gan y Ddeddf, neu am na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad yn y Ddeddf neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani mewn perthynas â'r Gorchymyn, wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn o fewn chwe wythnos i'r dyddiad y gwnaed y Gorchymyn.

DYDDIEDIG yr 27ain Fehefin, 2018.
Cyfeirnod y Ffeil: RWJ/HTTR-1505
Llinell Uniongyrchol: (01267) 224074
e-bost: rwjones@sirgar.gov.uk

MARK JAMES
Y Prif Weithredwr
Neuadd y Sir

ATODLEN: Bwriad i wahardd Llwytho a Dad Lwytho
Enw'r Ffordd: Heol y Prior, Cydweli
Yr Ochrau Ffordd: Ar yr ochr Dde
Y Darn Ffordd yr effeithir arno: O bwynt 3 metr i’r gorllewin o ganol ei chyffordd â Theras y Gwendraeth am bellter o 76 metr i gyfeiriad y dwyrain.


I weld map o'r safle, cliciwch fan hyn

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2019. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners