Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 04 Medi 2020

Penawdau Newyddion

Ydych chi’n gymwys i gael cymorth o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol?

O ddydd Mawrth 1 Medi ymlaen, bydd sefydliadau yn y sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru)

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Annog Cymry sy’n dychwelyd o’u gwyliau i gadw at reolau cwarantin i atal lledaeniad COVID-19

Atgoffir pobl sy’n dychwelyd o’u gwyliau i ddilyn rheolau cwarantin ar ôl dychwelyd i Gymru o dramor er mwyn atal lledaeniad coronafeirws.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Mesurau diogelwch yn y gweithle yn hollbwysig i atal lledaeniad y coronafeirws

Mae Ken Skates, Gweinidog yr Economi wedi galw ar gyflogwyr a gweithwyr i wneud popeth bosibl i atal lledaeniad y coronafeirws yn y gweithle.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Y Gweinidog Cyllid yn cyhoeddi £2.8m ychwanegol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor

Bydd cynghorau lleol ledled Cymru yn cael £2.8m ychwanegol i’w helpu i ariannu’r cynnydd yn y galw ar Gynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor Llywodraeth Cymru ers dechrau’r pandemig.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Mwy o gymorth wyneb yn wyneb i’r rhai sy’n dioddef ac yn goroesi camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol

Wrth i’r cyfyngiadau Covid-19 gael eu llacio, mae Llywodraeth Cymru yn cynyddu’r cymorth sydd ar gael ar gyfer gwasanaethau wyneb yn wyneb i’r rhai sy’n dioddef ac yn goroesi trais yn erbyn menywod, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol (VAWDASV).

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Y Gronfa Cadernid Economaidd yn rhoi help hanfodol i fusnes technoleg byd-eang yng Nghonwy

Mae Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a’r Gogledd, Ken Skates wedi cyhoeddi bod Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru yn rhoi help hanfodol i fusnes technoleg rhyngwladol o sir Conwy.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref

Sut mae ysgolion a darparwyr eraill yn gallu gwneud eu safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Canllawiau ar weithredu’n ddiogel yn addysg Ôl 16 o fis Medi 2020 ymlaen

Canllawiau yn nodi’r trefniadau ar gyfer darparu dysgu diogel o 1 Medi 2020 yn y sectorau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a dysgu oedolion.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Canllawiau i ddarparwyr gofal plant ar ailagor ceisiadau ar gyfer Cynnig Gofal Plant Cymru: coronafeirws

Beth y mae’n rhaid i ddarparwyr gofal plant ei wneud o ganlyniad i ailagor ceisiadau am 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Teithwyr sy’n esempt rhag rheolau ffiniau Cymru: coronafeirws (COVID-19)

Esbonio pwy fydd wedi eu heithrio rhag rheolau ffiniau newydd Cymru a gyflwynwyd o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd y rheolau yn berthnasol i deithwyr i'r DU o 8 Mehefin 2020.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Y Gell Cyngor Technegol: crynodeb o gyngor 28 Awst 2020

Crynodeb o gyngor COVID-19 ddarparwyd i Weinidogion Cymru ar 28 Awst 2020.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Deunydd hyrwyddo Diogelu Cymru

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Profi, olrhain, diogelu: gwybodaeth amlieithog am y coronafeirws

Gwybodaeth amlieithog am symptomau’r coronafeirws, profi am y coronafeirws ag olrhain cysylltiadau.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Pecyn Cymorth Busnes Cymru

Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


 

 

 

Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.
Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.


Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae'r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan. (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth

Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho'r deunydd digidol fan hyn

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth

Byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.