Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 20fed Tachwedd 2020

Penawdau Newyddion

Nifer uchaf erioed yn hyfforddi i fod yn Feddygon Teulu yng Nghymru yn 2020

Mae ffigurau recriwtio meddygon teulu yng Nghymru wedi cyrraedd y nifer uchaf erioed am y drydedd flwyddyn yn olynol. Cafodd 200 o ddarpar feddygon teulu eu recriwtio eleni, sydd 7% yn uwch na ffigur y llynedd, sef 186. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cynllun taliad hunanynysu £500 ar agor yn awr

Gall pobl ar incwm isel sydd wedi cael coronafeirws neu sydd wedi cael cyfarwyddyd i hunanynysu gan wasanaeth Profi Olrhain Diogelu GIG Cymru wneud cais yn awr am daliad o £500. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Chwiliwch am eich awdurdod lleol i wneud cais am daliad hunanynysu

Gallwch wneud cais am daliad o £500 oddi wrth eich awdurdod lleol os ydych wedi cael gwybod y dylech chi hunanynysu ac os na allwch weithio gartref. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cenhedloedd datganoledig yn galw am ymdrech ar y cyd i gyrraedd y rhai mewn angen Llythyr yn annog strategaeth fudd-daliadau ar gyfer y Deyrnas Unedig gyfan

Mae’r gweinyddiaethau datganoledig wedi uno er mwyn galw ar Lywodraeth y Deyrnas Unedig i sicrhau bod yr unigolion hynny sydd â hawl i gael cymorth ariannol yn ei dderbyn. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Y Prif Weinidog yn amlinellu cynlluniau i gynnal etholiadau ‘diogel o ran Covid’ ar gyfer y Senedd

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi amlinellu cynlluniau i sicrhau y gall pobl Cymru bleidleisio'n ddiogel yn etholiadau'r Senedd yn 2021, a bod yr etholiadau’n cael eu cynnal yn ôl y bwriad ar 6 Mai 2021. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Rhoi mesurau newydd arbrofol ar brawf mewn adrannau argyfwng yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd wedi cyhoeddi set newydd o fesurau arbrofol ar gyfer adrannau damweiniau ac achosion brys. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Ailddechrau cyhoeddi data perfformiad GIG Cymru – ymateb y Gweinidog

Datganiad gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Vaughan Gething am ailddechrau cyhoeddi data perfformiad GIG Cymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Rhagor o gymorth i weithwyr gofal cymdeithasol gyda’u llesiant yn ystod y pandemig

Bydd gweithwyr gofal cymdeithasol yn y sector annibynnol yng Nghymru yn cael mwy o gymorth i ddiogelu eu llesiant yn ystod y pandemig. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cynllun taliadau arbennig y gweithlu gofal cymdeithasol

Canllawiau terfynol ar bwy sy’n gymwys i dderbyn y taliad. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Canllawiau i ddiogelu eich hun yn ystod cyfnod y coronafeirws a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau ar gyfer busnesau twristiaeth a lletygarwch

Canllawiau i fusnesau twristiaeth a lletygarwch i gadw gweithwyr ac ymwelwyr yn ddiogel yn ystod pandemig coronafeirws (COVID-19). Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a threftadaeth: Canllawiau ar gyfer dychwelyd yn raddol

Canllawiau i sefydliadau ac unigolion yng Nghymru sy'n rheoli cyrchfannau a lleoliadau diwylliant a threftadaeth sy'n agored i'r cyhoedd. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Ysgolion: canllawiau coronafeirws

Newidiadau i ddysgu ac addysgu mewn ysgolion o Medi. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau arholiadau ac asesu: 2020 i 2021

Gwybodaeth am arholiadau ac asesiadau, gan gynnwys Safon Uwch, yn ystod pandemig coronaidd y galon. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Addysg uwch: coronafeirws

Gwybodaeth am addysg uwch a chymorth i fyfyrwyr yn ystod y pandemig coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Mynd adref yn ddiogel ar ddiwedd y tymor: canllawiau i fyfyrwyr

Canllawiau i fyfyrwyr sy'n bwriadu dychwelyd adref ar ddiwedd y tymor. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Profi torfol COVID-19: Merthyr Tudful

Bydd pawb sy'n byw neu'n gweithio yn ardal Cyngor Merthyr Tudful yn cael cynnig prawf COVID-19, os oes ganddynt symptomau ai peidio. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyfleusterau profi coronafeirws rhanbarthol

Mae capasiti profi Cymru wedi’i gefnogi gan rwydwaith helaeth o gyfleusterau ledled y wlad. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau ar ddiogelu pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y coronafeirws (COVID-19) – y cynllun ‘gwarchod’ gynt

Canllawiau ar warchod ac amddiffyn pobl a ddiffinnir ar sail feddygol fel rhai eithriadol o agored i niwed yn sgil y COVID-19. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Datganiad Ysgrifenedig: Diwygio Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru)

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Teithwyr sy’n esempt rhag rheolau ffiniau Cymru

Esbonio pwy fydd wedi eu heithrio rhag rheolau ffiniau newydd Cymru a gyflwynwyd o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd y rheolau yn berthnasol i deithwyr i'r DU o 8 Mehefin 2020. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Olrhain cysylltiadau: cymorth ar gyfer gweithwyr a’r hunangyflogedig

Cymorth i bobl sy'n hunanynysu. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau i ddarparwyr gofal plant ar Gynnig Gofal Plant Cymru

Beth y mae’n rhaid i ddarparwyr gofal plant ei wneud o ganlyniad i ailagor ceisiadau am 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau i rieni ar Gynnig Gofal Plant Cymru: y coronafeirws

Beth i’w wneud os ydych wedi gwneud cais, neu am wneud cais, am 30 awr o addysg gynnar a gofal plant ar gyfer plant 3 a 4 oed. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyflogwyr: canllawiau profi, olrhain, diogelu y coronafeirws

Cyfrifoldebau cyflogwyr i helpu gyda phrofion coronafeirws ac olrhain cyswllt. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19

Cymorth i weithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros adref o'r gwaith oherwydd achos gwirioneddol o COVID-19 neu achos. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.