Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru

Penawdau Newyddion

Teulu a ffrindiau yn ganolog i’r rheoliadau coronafeirws newydd

Daw rheolau newydd i rym ddydd Llun i’w gwneud yn haws i deulu a ffrindiau gwrdd yn yr awyr agored. Dyna oedd cyhoeddiad y Prif Weinidog Mark Drakeford wrth iddo amlinellu newidiadau pellach i’r rheoliadau coronafeirws yng Nghymru.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Sicrhau dyfodol sector diwylliant Cymru

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £53 miliwn i helpu sector diwylliant amrywiol Cymru i ddelio gydag effeithiau pandemig y coronafeirws, yn ôl cyhoeddiad gan y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Cefnogi cyflogaeth a hyfforddiant yng Nghymru

Addawodd Llywodraeth Cymru gefnogi pawb i ddod o hyd i waith, addysg neu hyfforddiant neu i ddechrau eu busnes eu hun wrth iddo lansio cronfa £40miliwn ar gyfer sgiliau a swyddi.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Datganiad ar y cyd gan Brif Swyddogion Meddygol y DU: Ymestyn cyfnod hunan-ynysu

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Datganiad Ysgrifenedig: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 3) (2020)

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Datganiad ysgrifenedig: Mesurau cwarantin y coronafeirws i deithwyr sy’n cyrraedd yn ôl i Gymru o Sbaen

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Gwasanaethau harddwch, holistig a lles: canllawiau'r coronafeirws gweithleoedd

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Cymru’n cyhoeddi ei rhaglen frechu fwyaf erioed rhag y ffliw

Cyhoeddodd Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, ymgyrch frechu fwyaf erioed Cymru rhag y ffliw. Fel rhan o’r ymgyrch hon, bydd mwy o bobl yn elwa ar y rhaglen frechu am ddim rhag y ffliw

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Allech chi gael gostyngiad yn eich treth gyngor?

Oherwydd argyfwng y coronafeirws mae mwy o bobl nag erioed yn wynebu caledi ariannol ac mae'r Gweinidog Cyllid, Rebecca Evans, yn annog pawb i geisio cael gwybod a oes modd iddynt gael cymorth i dalu eu treth gyngor.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Camau i helpu diwydiant bwyd a diod Cymru i adfer o effeithiau COVID-19 yn cael eu cyhoeddi

Mae diwydiant bwyd a diod Cymru o’r radd flaenaf ac mae cyfres o gamau â blaenoriaeth i’w helpu i adfer o effeithiau COVID-19 wedi cael ei chyhoeddi heddiw [dydd Mercher 29 Gorffennaf, ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd y Diwydiant Bwyd a Diod.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor


Cymorth Llywodraeth Cymru yn helpu dyn o Dorfaen i lansio busnes trwsio beiciau

Mae dyn o Dorfaen ar ben ei ddigon wedi derbyn cymorth gan Lywodraeth Cymru i lansio busnes trwsio beiciau yn ystod y cyfyngiadau symud Coronafeirws.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Y Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n Yfed i ailddechrau ar-lein

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd pobl sydd am gwblhau’r Cynllun Adsefydlu Gyrwyr sy’n yfed yn gallu cwblhau’r rhaglen gyfan ar-lein, am gyfnod dros dro.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Deunydd hyrwyddo Diogelu Cymru

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Profi, olrhain, diogelu: gwybodaeth amlieithog am y coronafeirws

Gwybodaeth amlieithog am symptomau’r coronafeirws, profi am y coronafeirws ag olrhain cysylltiadau.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Pecyn Cymorth Busnes Cymru

Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Newyddion arall

Y Gweinidog Addysg yn cynnig dyfarniad cyflog o 3.1% i bob athro

Mae’r Gweinidog Addysg Kirsty Williams wedi datgan ei chynigion ar gyfer cyflog athrawon yng Nghymru.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Lansio ymgynghoriad ar gynlluniau i leihau plastig untro yng Nghymru

Mae’r Dirprwy Weinidog Tai a Llywodraeth Leol, Hannah Blythyn, wedi lansio ymgynghoriad ar gynigion Llywodraeth Cymru i wahardd ystod o eitemau plastig untro.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor


Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.


Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae'r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan. (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).

Dilynwch y ddolen hon er mwyn ymweld gyda'r wefan

Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho'r deunydd digidol fan hyn - 

dilynwch y ddolen er mwyn eu gweld

Byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.