Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae cam ymgysylltu terfynol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn digwydd ym mis Chwefror

Cynhelir trydydd cam ymgysylltu a therfynol Adolygiad y Gwasanaeth Casglu a Throsglwyddo Meddygol Brys (EMRTS), am sut i wella'r gwasanaeth ambiwlans awyr yng Nghymru ymhellach, rhwng 01 a 29 Chwefror 2024.

 Mae'r ymgysylltu’n rhoi cyfle i'r cyhoedd a rhanddeiliaid ddweud eu dweud ar yr opsiynau ar y rhestr fer i wella gwasanaeth ambiwlans awyr Cymru ymhellach.

 Mae'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu mewn partneriaeth rhwng Elusen Ambiwlans Awyr Cymru ac EMRTS GIG Cymru.

 Mae’r Elusen yn cyflenwi’r hofrenyddion, ceir, canolfannau awyr, peilotiaid, peirianwyr a thanwydd, tra bod y timau clinigol yn cynnwys meddygon a chlinigwyr o GIG Cymru.

 Pwrpas yr adolygiad yw sicrhau bod cynifer o bobl â phosibl yn elwa ar ganlyniadau clinigol rhagorol i gleifion clinigol drwy wneud y defnydd gorau o'r timau clinigol ledled Cymru.

 Mae'r adolygiad hefyd yn edrych ar sut i sicrhau darpariaeth ddaearyddol deg ledled Cymru a defnydd effeithiol o Gerbydau Ymateb Cyflym (RRVs), yn enwedig pan nad yw'r hofrenyddion yn gallu hedfan.

 Stephen Harrhy yw'r Prif Gomisiynydd Gwasanaethau Ambiwlans sydd â'r dasg o arwain yr adolygiad annibynnol gan y Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys)- cyd-bwyllgor o bob bwrdd iechyd yng Nghymru. Mae'r Comisiynydd yn annog y cyhoedd a rhanddeiliaid i wneud sylwadau ar opsiynau drwy gydol mis Chwefror cyn i’r Pwyllgor wneud penderfyniad  ym mis Mawrth.

 Dywedodd Mr Harrhy "Mae'r adolygiad hwn yn canolbwyntio ar wella - yr hyn sydd eisoes - gwasanaeth gwych sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr. 

 "Does dim penderfyniad wedi'i wneud eto ar y mater hwn ac mae'r cam olaf hwn yn rhoi cyfle i mi rannu'r hyn a glywyd yn ymgysylltiad Cam 2 a dangos sut y cyrhaeddwyd i’r ddau opsiwn ar y rhestr fer.

 "Mae'r opsiynau'n cynnig newid gweithrediadau o Gaernarfon a'r Trallwng a chael canolfan unedig yng Ngogledd Cymru rhywle ger yr A55 er mwyn caniatáu i'r gwasanaeth helpu mwy o gleifion a gwneud defnydd mwy effeithiol o'r criwiau clinigol.

 "Rwy'n gwahodd dinasyddion i wneud sylwadau ar y broses a ddilynir wrth gyrraedd yr opsiynau hyn, yr opsiynau eu hunain, a'r camau ychwanegol yr wyf wedi'u nodi fel atebion posibl."

 Dywedodd Mr Harrhy "Bydd y cam ymgysylltu terfynol hwn ar yr opsiynau ar y rhestr fer yn fy helpu i gyrraedd opsiwn a ffefrir y byddaf wedyn yn gallu ei argymell yn ffurfiol i'r Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys ar gyfer eu penderfyniad ym mis Mawrth 2024."

 Gall pobl roi eu hadborth mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys ar-lein, trwy e-bost, post neu dros y ffôn. Gall unrhyw un sydd angen gwahanol ieithoedd a fformatau gysylltu â'r tîm EASC a fydd yn helpu.

 Mae Adroddiad y Comisiynydd, yr holl ddogfennau ymgysylltu, a manylion am sut i roi adborth ar wefan EASC https://pgab.gig.cymru/ymrwymiad/age/

 Gall dinasyddion hefyd gysylltu â'u cynrychiolydd Llais ar gyfer ardal Hywel Dda i roi gwybod iddynt am eu barn. https://www.llaiscymru.org/yn-eich-ardal

 Llais yw'r corff statudol annibynnol, a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i roi llawer mwy o lais i bobl Cymru wrth gynllunio a darparu eu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol - yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol.

 Sut i ymateb:

Mae Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys am i bawb yng Nghymru ddweud eu dweud am y gwasanaeth gofal critigol pwysig hwn a mae wedi darparu amrywiaeth o ffyrdd i roi eich adborth. Gallwch chi:

  • Cwblhewch yr holiadur ar-lein hwn; neu
  • Lawrlwythwch y ffurflen ymateb yma , cwblhewch, a'i dychwelyd drwy ei hatodi i e-bost at: eascservicereviewqueries@wales.nhs.uk  ; neu
  • Lawrlwythwch y ffurflen ymateb yma , argraffwch, cwblhewch, a'i dychwelyd drwy'r post (neu ysgrifennwch) at : Adborth Adolygiad Gwasanaeth GCTMB, Pwyllgor Gwasanaethau Ambiwlans Brys, Uned 1, Cwrt Charnwood, Heol Billingsley, Parc Nantgarw, Caerdydd, CF15 7Q
  • Ffôn : 01443 471520

    - Gadewch neges ar y gwasanaeth peiriant ateb yn rhannu eich barn

    - Gofynnwch am help i roi eich adborth

    - I ofyn i rywun eich ffonio yn ôl

    - Os oes angen unrhyw help arnoch gyda gwybodaeth mewn fformatau

      neu ieithoedd erai

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.