Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 11/09/2020 Llywodraeth Cymru

Penawdau Newyddion

Cyfyngu ymhellach ar gwrdd yn gymdeithasol a gorfodi gorchuddion wyneb i helpu i atal argyfwng coronafeirws newydd

Bydd yn orfodol i bobl wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus o dan do yng Nghymru o ddydd Llun wrth i reolau gael eu tynhau i atal argyfwng coronafeirws newydd.


Cyfyngiadau lleol i reoli’r Coronafeirws yn Sir Caerffili

Caiff y rheolau coronafeirws eu tynhau ar draws Bwrdeistref Sirol Caerffili i atal lledaeniad y coronafeirws yn lleol, meddai’r Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething, heno.


£2.3m i ddarparu gorchuddion wyneb ar gyfer dysgwyr ysgolion uwchradd ac addysg bellach

Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo dros £2.3m i ddarparu gorchuddion wyneb am ddim i bob dysgwr mewn ysgolion uwchradd a lleoliadau addysg bellach.


Annog busnesau i baratoi ar gyfer ap COVID-19 y GIG

Mae busnesau ledled Cymru a Lloegr, fel tafarndai, bwytai, salonau trin gwallt a sinemâu, yn cael eu hannog i arddangos posteri cod QR y GIG yn eu mynedfeydd, fel bod cwsmeriaid sydd wedi lawrlwytho ap COVID-19 newydd y GIG yn gallu defnyddio eu ffonau clyfar i gofrestru’n hawdd yn y lleoliadau hyn.


Ap COVID-19 y GIG: canllawiau i fusnesau a sefydliadau

Helpu i gefnogi olrhain cysylltiadau drwy arddangos posteri QR swyddogol y GIG wrth fynedfeydd o 24 Medi 2020.


Diweddariad brechlyn COVID-19

Gwybodaeth am frechlyn ar gyfer COVID-19, pwy fydd yn gymwys i'w gael a phryd.


Ydych chi’n gymwys i gael cymorth o’r Gronfa Adferiad Diwylliannol?

O ddydd Mawrth 1 Medi ymlaen, bydd sefydliadau yn y sector diwylliant a threftadaeth yn gallu gweld a ydynt yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol o Gronfa Adferiad Diwylliannol Llywodraeth Cymru, sy’n werth cyfanswm o £53 miliwn.


Adfer gwasanaethau deintyddol ar ôl COVID-19

Sut y byddwn yn adsefydlu gofal deintyddol arferol ar ôl pandemig y coronafeirws.


Addysg bellach: coronafeirws

Newidiadau i ddysgu, arholiadau, a mynd i’r ysgol a’r coleg yn ystod pandemig y coronafeirws.


Canllawiau i ysgolion a darparwyr Addysg Bellach: defnyddio profion cartref

Bwriad y canllawiau hyn yw helpu ysgolion, lleoliadau a darparwyr Addysg Bellach i gynnig profion cartref.


Gwasanaethau cymdeithasol i blant yn ystod y pandemig COVID-19: canllawiau

Sut y gall darparwyr gofal cymdeithasol i blant newid eu gwasanaethau i gefnogi pobl ifanc yn ystod COVID-19.


Cael bwyd a chyflenwadau hanfodol yn ystod pandemig y coronafeirws

Sut allwch chi gael bwyd a chyflenwadau hanfodol os ydych yn gwarchod, hunanynysu neu yn weithiwr hanfodol.


Teithwyr sy’n esempt rhag rheolau ffiniau Cymru: coronafeirws (COVID-19)

Esbonio pwy fydd wedi eu heithrio rhag rheolau ffiniau newydd Cymru a gyflwynwyd o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd y rheolau yn berthnasol i deithwyr i'r DU o 8 Mehefin 2020.


Llywodraeth Cymru yn diolch i elusennau a gwirfoddolwyr ar Ddiwrnod Rhyngwladol Elusennau

Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Elusennau, diolchodd y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip, Jane Hutt, i elusennau a gwirfoddolwyr ledled Cymru am wneud bywyd yn well i’w cymunedau drwy gydol pandemig Covid-19.


Newyddion Eraill

Cyhoeddi buddsoddiad newydd o fwy na £100miliwn yn economi wledig Cymru

Bydd cannoedd o brosiectau sy'n rhoi hwb i'r economi wledig, gwella bioamrywiaeth a gwella gwytnwch y sector bwyd ledled Cymru yn cael eu cefnogi gan fuddsoddiad ariannol o £106m am y tair blynedd nesaf.


Cymru’n arwain y ffordd gan roi codiad cyflog i staff gofal sylfaenol

Cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething heddiw y bydd yr holl feddygon, nyrsys a staff sy’n gweithio mewn practisau meddygon teulu yn cael codiad cyflog o 2.8%.


Creu 37 lle meddygol ychwanegol ym Mhrifysgol Caerdydd

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd yn ariannu hyd at 37 o leoedd ychwanegol ar gyfer myfyrwyr yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd.


£1.3m i gefnogi pecyn o wasanaethau iechyd meddwl i bawb

Mae’r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething wedi cyhoeddi cymorth iechyd meddwl ychwanegol a fydd ar gael i unrhyw un yng Nghymru pan fydd arnynt ei angen.


Y Gronfa Cadernid Economaidd yn hanfodol i warchod swyddi i gwmni o ogledd Cymru

Mae cannoedd o swyddi gyda Kronospan, y cwmni o’r Waun, wedi eu diogelu gyda cymorth o Gronfa Cydnerthedd Economaidd Llywodraeth Cymru.


Gwybodaeth am Gyfyngiadau Lleol

Cyfnod clo lleol

Cyfyngiadau i leihau lledaenu coronafeirws a diogelu iechyd y cyhoedd yn Sir Caerffili


Deddfwriaeth, Cyngor Technegol ac Ystadegau

Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.


Cyngor ar y coronafeirws gan y Gell Cyngor Technegol

Gwybodaeth i helpu gweinidogion ymateb i bandemig COVID-19 mewn modd sydd ym mudd pennaf pobl Cymru.


Y Grŵp Cyngor Technegol: datganiad ar brofi cleifion unwaith neu ddwywaith

Datganiad consensws ar effaith profi cleifion unwaith neu ddwywaith cyn eu rhyddhau o ysbyty i gartref gofal.


 

Ystadegau ac ymchwil cysylltiedig â coronafeirws (COVID-19)

Data a'r dadansoddiad diweddaraf ar effaith coronafeirws ar gymdeithas yng Nghymru.


Deunydd Hyrwyddo a Phecynnau Cymorth

Deunydd hyrwyddo Diogelu Cymru


 

Profi, olrhain, diogelu: gwybodaeth amlieithog am y coronafeirws

Gwybodaeth amlieithog am symptomau’r coronafeirws, profi am y coronafeirws ag olrhain cysylltiadau.


 

Pecyn Cymorth Busnes Cymru

Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.


Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.


Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae'r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan. (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho'r deunydd digidol fan hyn a byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.


Gwybodaeth

Addysg a gofal plant

Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant


Busnesau a chyflogwyr

Cymorth i helpu busnesau a sefydliadau'r trydydd sector yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws


 

Cyngor iechyd

Aros gartref, hunanynysu, cael cefnogaeth fel person eithriadol o fregus


Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl


Tai

Canllawiau i landlordiaid, cartrefi mewn parciau (symudol) a gwasanaethau cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws


Teithio

Cyngor am y coronafeirws i bobl sy’n dod nôl o wlad dramor neu’n bwriadu teithio


Gwirfoddoli (trydydd sector)

Gwirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws, cymorth i’r trydydd sector


Gwasanaethau cymunedol

Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol


Swyddi, sgiliau a chefnogaeth ariannol

Help gyda budd-daliadau, i aros yn y gwaith a chael sgiliau newydd


Dolenni defnyddiol

Llywodraeth Cymru

Iechyd Cyhoeddus Cymru

Busnes Cymru

Edrych ar ol ein gilydd

Gwirfoddoli Cymru

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.