Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 13/11/2020 Llywodraeth Cymru

Penawdau Newyddion

£15.7m arall i gynyddu’r gweithlu olrhain cysylltiadau yng Nghymru

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd, wedi cyhoeddi bod £15.7m arall yn cael ei roi er mwyn cynyddu maint y gweithlu olrhain cysylltiadau yng Nghymru ar gyfer y gaeaf – bydd y gweithlu presennol yn cael ei ddyblu bron â bod. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn croesawu’r newyddion calonogol am frechlyn, ond yn annog pob un ohonom i barhau i ‘gadw’n ddiogel’

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi croesawu’r newyddion y gallai brechlyn COVID-19 fod yn barod eleni, ond mae wedi rhybuddio “mai dyddiau cynnar iawn yw’r rhain”. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Y cyfnod atal byr yng Nghymru yn dod i ben

Wrth i’r cyfnod atal byr yng Nghymru ddod i ben, mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi gofyn i bawb feddwl sut gallan nhw ddiogelu eu teuluoedd rhag y feirws. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Prif Swyddog Meddygol Cymru yn croesawu’r newyddion calonogol am frechlyn, ond yn annog pob un ohonom i barhau i ‘gadw’n ddiogel’

Mae Prif Swyddog Meddygol Cymru wedi croesawu’r newyddion y gallai brechlyn COVID-19 fod yn barod eleni, ond mae wedi rhybuddio “mai dyddiau cynnar iawn yw’r rhain”. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Agor Cronfa’r Economi Gylchol gwerth £3.5m i gyrff cyhoeddus er mwyn gefnogi adferiad gwyrdd

Mae cylch newydd gwerth £3.5m o Gronfa’r Economi Gylchol er mwyn cefnogi cyrff cyhoeddus i ymateb ar ôl COVID a chefnogi adferiad gwyrdd yng Nghymru yn agor heddiw. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Y Gweinidog Addysg yn cyhoeddi cynlluniau teithio i fyfyrwyr ar gyfer y Nadolig

Mae’r prifysgolion yn gweithio ar y cyd i helpu myfyrwyr i wneud trefniadau teithio mwy diogel ar gyfer diwedd y tymor. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Cyhoeddi cymhellion mawr newydd ar gyfer cyflogwyr i’w helpu i recriwtio prentisiaid

Mae Gweinidog yr Economi Ken Skates wedi cyhoeddi y bydd busnesau yng Nghymru yn gallu hawlio hyd at £3,000 am bob prentis newydd y maent yn ei recriwtio sydd dan 25 oed. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

£10 miliwn yn ychwanegol ar gael ar gyfer y celfyddydau a diwylliant yng Nghymru

“Mae’n rhaid i’r Celfyddydau a Diwylliant yng Nghymru oroesi’r pandemig hwn,” meddai’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Partneriaid yn y Gogledd yn gweithio gyda’i gilydd i gefnogi’r rhanbarth

Dywedodd Gweinidog yr Economi a Gogledd Cymru fod Llywodraeth Cymru a’i phartneriaid ar draws gogledd Cymru yn parhau i weithio gyda’i gilydd i gefnogi’r rhanbarth wrth iddo fynd i’r afael ag effaith dybryd y pandemig a chynllunio at y dyfodol. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Rheoliadau coronafeirws o 9 Tachwedd: cwestiynau cyffredin

Canllawiau ynghylch rheolau’r coronafeirws fydd yn eu lle o ddydd Llun 9 Tachwedd. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Dull Cymru o ymdrin â chymwysterau yn 2021 yn cael ei gadarnhau gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams

Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams wedi cadarnhau sut y bydd Cymru yn mynd ati i roi cymwysterau yn 2021, ac na fydd arholiadau ar ddiwedd y flwyddyn ar gyfer dysgwyr TGAU, UG na Safon Uwch. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr ystadegau diweddaraf am y Farchnad Lafur

(Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Cwmni yn Rhydaman yn ehangu’i waith gweithgynhyrchu yn sgil cymorth gan Lywodraeth Cymru

Mae cwmni LSN Diffusion, sydd wedi’i leoli yn Rhydaman ac sy’n gweithgynhyrchu powdrau arbenigol i’w defnyddio yn y sector peirianneg, yn ehangu ei waith ac yn creu swyddi newydd yn sgil cymorth sylweddol gan Lywodraeth Cymru. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Cynllun cymorth hunanynysu

Fe allech chi gael taliad o £500 i helpu os ydych wedi colli enillion o ganlyniad i orfod hunanynysu ac na allwch weithio gartref. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Hunanynysu: canllawiau aros gartref i aelwydydd â choronafeirws posibl

Sut i hunanynysu ac edrych ar ôl eich hun yn y tŷ os oes haint coronafeirws posibl yn eich cartref. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19

Cymorth i weithwyr gofal y mae'n ofynnol iddynt aros adref o'r gwaith oherwydd achos gwirioneddol o COVID-19 neu achos a amheuir neu oherwydd bod yn rhaid iddynt hunanynysu. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19: offeryn gwirio pwy sy'n gymwys

Gwiriwch a ydych yn gymwys ar gyfer y cynllun ychwanegiad at dâl salwch statudol ar gyfer COVID-19 i staff gofal cymdeithasol. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Olrhain cysylltiadau: cymorth ar gyfer gweithwyr a’r hunangyflogedig

Cymorth i bobl sy'n hunanynysu. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Coronafeirws ar ôl y cyfnod atal byr: crynodeb canllawiau

Pa reolau dylech eu dilyn ar ôl y cyfnod atal byr. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Canllawiau i ddiogelu eich hun yn ystod cyfnod y coronafeirws a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Cadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu

Canllawiau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru o dan reoliad 21 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Gwneud cais i gael prawf coronafeirws (COVID-19)

Cael prawf i ddarganfod a oes gennych coronafeirws. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Canllawiau ar adael eich cartref a gweld pobl eraill: coronafeirws

Canllawiau ar reoliad 8 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor)

Teithwyr sy’n esempt rhag rheolau ffiniau Cymru: coronafeirws (COVID-19)

Esbonio pwy fydd wedi eu heithrio rhag rheolau ffiniau newydd Cymru a gyflwynwyd o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd y rheolau yn berthnasol i deithwyr i'r DU o 8 Mehefin 2020. (Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor) 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.