Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 27/11/2020 Llywodraeth Cymru

Penawdau Newyddion

Agor Cronfa’r Economi Gylchol gwerth £3.5m i gyrff cyhoeddus er mwyn gefnogi adferiad gwyrdd

Mae cylch newydd gwerth £3.5m o Gronfa’r Economi Gylchol er mwyn cefnogi cyrff cyhoeddus i ymateb ar ôl COVID a chefnogi adferiad gwyrdd yng Nghymru yn agor. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

£2.6m ychwanegol ar gyfer awdurdodau lleol i gefnogi Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor

Mae cynghorau lleol ym mhob rhan o Gymru yn mynd i gael £2.6m ychwanegol i’w helpu i ddiwallu’r cynnydd yn y galw am gymorth o dan Gynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Brechiad ffliw am ddim ar gael i bobl dros 50 oed ar draws Cymru

O’r wythnos nesaf ymlaen am Dydd Mawrth 1 Rhagfyr bydd brechiad rhag y ffliw gan GIG Cymru ar gael am ddim i unrhyw un 50 oed a throsodd. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Pedair gwlad y DU yn cytuno ar reolau newydd ar gyfer cyfnod yr ŵyl

Mae llywodraethau pedair gwlad y DU wedi cytuno ar gyfres eang o fesurau ar gyfer y DU gyfan i helpu pobl i ddod at ei gilydd gyda'u hanwyliaid yn ystod cyfnod yr ŵyl, mewn ffordd sydd mor ddiogel â phosibl. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Newidiadau i’r polisi ar orchuddion wyneb mewn ysgolion a cholegau

Bydd disgwyl i ddisgyblion a staff mewn ysgolion uwchradd a cholegau wisgo gorchuddion wyneb ym mhob man y tu allan i’r ystafell dosbarth ac ar gludiant i’r Ysgol. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Gosod unedau bach dros dro i gynnal ymweliadau mewn cartrefi gofal

Ar dydd Llun 23 cyhoeddodd y Gweinidog Iechyd y byddai unedau bach dros dro yn cael eu gosod ar gyfer ymwelwyr â chartrefi gofal ledled Cymru i’w gwneud yn haws iddynt ymweld â’u hanwyliaid dros y Nadolig a misoedd y gaeaf. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

 

Canllawiau

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Canllawiau i ddiogelu eich hun yn ystod cyfnod y coronafeirws a pha reolau sydd yn eu lle i ddiogelu pobl. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Ffurfio swigen Nadolig gyda ffrindiau a theulu

Canllawiau ar ffurfio swigen Nadolig gyda ffrindiau a theulu. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Cyngor y Nadolig ar gyfer pobl oedd yn gwarchod

Ffurfio swigen Nadolig os ydych yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Cadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu.

Canllawiau a gyhoeddwyd gan Weinidogion Cymru o dan reoliad 21 o Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 4) (Cymru) 2020. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Sut i hunanynysu pan fyddwch yn teithio i Gymru: coronavirus (COVID-19)

Yr hyn y mae’n rhaid i chi ei wneud i ddiogelu Cymru rhag y coronafeirws wrth gyrraedd o wlad dramor. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Teithwyr sy’n esempt rhag rheolau ffiniau Cymru: coronafeirws (COVID-19)

Esbonio pwy fydd wedi eu heithrio rhag rheolau ffiniau newydd Cymru a gyflwynwyd o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd y rheolau yn berthnasol i deithwyr i'r DU o 8 Mehefin 2020. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig drwy gyfnod y coronafeirws

Mae’r cynllun yn cael ei estyn o 1 Tachwedd.Bydd y grant cyntaf yn berthnasol i gyfnod o 3 mis o ddechrau mis Tachwedd hyd ddiwedd mis Ionawr. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Mesurau diogelu mewn lleoliadau gofal plant: cadw gofal plant yn ddiogel

Sut i baratoi eich gwasanaeth gofal plant i ganiatáu i fwy o blant fynychu, a'u diogelu nhw a'ch staff rhag y coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel (COVID-19)

Canllawiau ar ailagor a defnyddio canolfannau cymunedol amlbwrpas yn ddiogel. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Canllawiau ar gludiant i'r coleg: COVID-19

Sut i gynllunio a rheoli cludiant pwrpasol ar gyfer dysgwyr addysg bellach. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Trafnidiaeth gyhoeddus: canllawiau i weithredwyr

Mae darparwyr trafnidiaeth yn dilyn y canllawiau hyn i ddiogelu teithwyr rhag y coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Canllawiau gweithredol ar gyfer ysgolion a lleoliadau o dymor yr hydref

Sut mae ysgolion a darparwyr eraill yn gallu gwneud eu safleoedd yn ddiogel i staff a dysgwyr. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

Canllawiau gweithredol: addysg bellach ac ôl-16.

Canllawiau sy'n nodi'r trefniadau ar gyfer darparu dysgu'n ddiogel yn y sectorau addysg bellach, seiliedig ar waith a dysgu oedolion o 1 Medi 2020. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor

 

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.