Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 16eg Hydref 2020

Penawdau Newyddion

Cymru’n cyflwyno cyfyngiadau teithio i atal y coronafeirws rhag lledaenu

Bydd rheoliadau newydd i atal pobl sy’n byw mewn ardaloedd yn y Deyrnas Unedig lle mae lefelau’r coronafeirws yn uchel rhag teithio i Gymru yn dod i rym yn nes ymlaen heddiw. Cadarnhawyd hynny gan y Prif Weinidog Mark Drakeford. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Datganiad Ysgrifenedig: Diwygiadau i Reoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Rhif 2) (Cymru) 2020

Mark Drakeford AS, y Prif Weinidog. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyflwyno cyfyngiadau coronafeirws lleol i reoli achosion ym Mangor

Mae’r Prif Weinidog Mark Drakeford wedi cadarnhau y bydd cyfyngiadau coronafeirws newydd yn cael eu cyflwyno ym Mangor yn dilyn cynnydd mawr mewn achosion. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Marcus Rashford MBE yn croesawu penderfyniad Llywodraeth Cymru i ddarparu prydau ysgol am ddim yn ystod pob gwyliau ysgol tan Pasg 2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwarantu y bydd prydau ysgol am ddim yn cael eu darparu yn ystod pob gwyliau ysgol hyd at a chan gynnwys Pasg 2021, diolch i £11m a gadarnhawyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Gweinidog yr Economi, Trafnidiaeth a Gogledd Cymru, Ken Skates, ar yr Ystadegau diweddaraf ar y Farchnad Lafur

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Rheoliadau coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Beth allwch chi a busnesau ei wneud yn ystod yr argyfwng a beth sy'n digwydd os byddwch yn torri'r deddfau newydd hyn. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cadw dysgwyr yn ddiogel mewn addysg

Gwybodaeth a chanllawiau ategol i helpu ysgolion a darparwyr eraill i gadw dysgwyr yn ddiogel. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cynlluniau ar gyfer dychwelyd i’r ysgol fis Medi

Newidiadau i ddysgu ac addysgu mewn ysgolion o Medi. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Costau prydau ysgol am ddim i ddysgwyr sy'n hunanynysu neu yn gwarchod

Canllawiau ynghylch costau awdurdodau lleol ar gyfer prydau ysgol am ddim pan fydd dysgwyr yn hunanynysu neu'n gwarchod. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Canllawiau ar addysg uwch: Diogelu Cymru

Beth gall y sector addysg uwch wneud i ddiogelu iechyd a diogelwch myfyrwyr, staff a’u cymuned. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Addysg bellach

Newidiadau i ddysgu, arholiadau, a mynd i’r ysgol a’r coleg yn ystod pandemig y coronafeirws. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Llythyron gan Lywodraeth Cymru i ddiwydiant teithio’r DU a gweinidogion y DU ynghylch cyfnodau clo lleol yng Nghymru

Llythyron gan y Gweinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog dros Drafnidiaeth a’r Economi i weinidogion y DU a diwydiant trafnidiaeth y DU yn amlinellu'r sefyllfa ynghylch cyfnodau clo lleol yng Nghymru. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Grŵp Gorchwyl a Gorffen Adsefydlu 2020 ar gyfer Cynllunio ac Ymateb i COVID-19

Crynodeb o waith y Grŵp Gorchwyl a Gorffen ar Adsefydlu a’r camau nesaf. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Teithwyr sy’n esempt rhag rheolau ffiniau Cymru

Esbonio pwy fydd wedi eu heithrio rhag rheolau ffiniau newydd Cymru a gyflwynwyd o ganlyniad i'r coronafeirws. Bydd y rheolau yn berthnasol i deithwyr i'r DU o 8 Mehefin 2020. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Dadansoddiad genomig o linachau Covid-19 yng Nghymru

Mae'r ddogfen yn amlinellu dealltwriaeth o'r gwaith genomig sydd wedi ei wneud hyd yn hyn er mwyn cefnogi gwneud penderfyniadau. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Datganiad Ysgrifenedig: Cyfyngiadau coronafeirws lleol

Mark Drakeford AS, y Prif Weinidog. Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.