Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 19eg Hydref 2020

Penawdau Newyddion

Cyfnod atal byr cenedlaethol y coronafeirws i gael ei gyhoeddi yng Nghymru ddydd Gwener

Heddiw, cyhoeddodd Mark Drakeford, y Prif Weinidog y bydd “cyfnod atal” byr, llym yn cael ei gyflwyno ar gyfer Cymru gyfan ddiwedd yr wythnos hon er mwyn helpu i gael rheolaeth dros y coronafeirws unwaith yn rhagor.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyfnod atal y coronafeirws: cwestiynau cyffredin

Mae'r canllawiau hyn am reolau fydd yn dod i rym am 6:00pm ddydd Gwener 23 Hydref.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Grŵp Cyngor Technegol: cyfnod atal byr

Mae'r papur yn argymell cyfnod atal byr 2-3 wythnos i ddod â R o dan 1 i leihau'r effaith ac arafu twf yr epidemig yng Nghymru.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Deunydd hyrwyddo Cyfnod atal

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Gwybodaeth am Gyfyngiadau Lleol

 

Cyfnod clo lleol

Cyfyngiadau i leihau lledaenu coronafeirws a diogelu iechyd y cyhoedd mewn sawl ardal o Dde Cymru.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Deddfwriaeth, Cyngor Technegol ac Ystadegau

Deddfwriaeth y coronafeirws a chanllawiau ar y gyfraith

Pasiwyd y cyfreithiau a'r canllawiau ar y cyfreithiau hyn yng Nghymru mewn ymateb i bandemig coronafeirws.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyngor ar y coronafeirws gan y Gell Cyngor Technegol

Gwybodaeth i helpu gweinidogion ymateb i bandemig COVID-19 mewn modd sydd ym mudd pennaf pobl Cymru.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Ystadegau ac ymchwil cysylltiedig â coronafeirws (COVID-19)

Data a'r dadansoddiad diweddaraf ar effaith coronafeirws ar gymdeithas yng Nghymru.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Deunydd Hyrwyddo a Phecynnau Cymorth

Deunydd hyrwyddo Diogelu Cymru

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Deunydd hyrwyddo Profi, Olrhain a Diogelu

Deunydd hyrwyddo Profi, Olrhain a Diogleu gan gynnwys deunydd hyrwyddo am ap newydd COVID-19 y GIG.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Pecyn Cymorth Busnes Cymru

Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.Ap COVID-19 y GIG

Ydych chi wedi lawrlwytho ap COVID-19 y GIG eto? Mae'r ap yn eich galluogi i adrodd am symptomau, archebu prawf coronafeirws, a chofrestru mewn lleoliadau drwy sganio côd QR. Mae'r ap yn gwneud hyn wrth ddiogelu eich anhysbysrwydd. Os ydych eisioes wedi lawrlwytho’r ap, cofiwch ei ddefnyddio - po fwyaf o bobl sy'n defnyddio'r ap, po fwyaf ein siawns o leihau lledaeniad y feirws. Mae’r ap yn rhan bwysig o'n rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.

Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae'r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan. (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho'r deunydd digidol fan hyn a byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen y deunydd. Gwybodaeth

Addysg a gofal plant

Canllawiau ar coronafeirws i rieni, pawb sy'n gweithio mewn addysg a darparwyr gofal plant.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Busnesau a chyflogwyr

Cymorth i helpu busnesau a sefydliadau'r trydydd sector yr effeithiwyd arnynt gan y coronafeirws.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyngor iechyd

Aros gartref, hunanynysu, cael cefnogaeth fel person eithriadol o fregus.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Gweithwyr proffesiynol iechyd a gofal cymdeithasol

Canllawiau’r coronafeirws ar gyfer y GIG a phobl sy’n gweithio mewn gofal cymdeithasol, cymunedol a phreswyl.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Tai

Canllawiau i landlordiaid, cartrefi mewn parciau (symudol) a gwasanaethau cysgu allan yn ystod y pandemig coronafeirws.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Teithio

Cyngor am y coronafeirws i bobl sy’n dod nôl o wlad dramor neu’n bwriadu teithio.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Gwirfoddoli (trydydd sector)

Gwirfoddoli yn ystod pandemig y coronafeirws, cymorth i’r trydydd sector.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Gwasanaethau cymunedol

Cynllunio, tân, cam-drin domestig a thrais rhywiol.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Swyddi, sgiliau a chefnogaeth ariannol

Help gyda budd-daliadau, i aros yn y gwaith a chael sgiliau newydd.  Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.