Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 07/10/2021

Cadwch yn ddiogel ar Nos Galan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn gweithio gyda Heddlu Dyfed-Powys a Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru i sicrhau bod pawb yn aros yn ddiogel ar Noson Calan Gaeaf a Noson Tân Gwyllt.

Os ydych yn trefnu arddangosfa tân gwyllt gyhoeddus, rhowch wybod i ni drwy anfon e-bost at twristiaeth@sirgar.gov.uk cyn gynted â phosibl. Cofiwch ei chynllunio mewn modd cyfrifol - mae canllawiau ar gael ar wefan yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch - a hysbysebu eich digwyddiad ymhell o flaen llaw.

Nid yw pawb yn hoffi tân gwyllt a gall ddychryn pobl, felly bydd hyrwyddo eich digwyddiad ymhell o flaen llaw yn rhoi cyfle i deuluoedd a chymdogion wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol i gadw oedolion agored i niwed, anifeiliaid anwes a da byw rhag unrhyw bryder a niwed. Bydd hefyd yn annog pobl i beidio â chynnal eu harddangosfeydd eu hunain.

Prynwch dân gwyllt gan fanwerthwr ag enw da yn unig ac ystyriwch y sŵn a'r ardal gyfagos.

Mwynhewch dân gwyllt mewn modd diogel a chyfrifol a chofiwch barchu eich cymdogion, diogelu eich GIG a'ch gwasanaethau brys.

Rydym yn hapus i'ch helpu i hyrwyddo eich digwyddiad hyd yn oed ymhellach. Cyflwynwch eich manylion yma Darganfod Sir Gâr a byddwn ni'n gwneud y gweddill.

Bydd y cyngor a'i bartneriaid yn rhannu negeseuon diogelwch ar ei blatfformau cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf fel rhan o'r ymgyrch BANG flynyddol a bydd yn gofyn i bob cyngor tref a chymuned wneud yr un peth.


Pàs COVID

O ddydd Llun 11 Hydref, bydd rhaid i bobl ddangos pas COVID y GIG i brofi eu bod naill ai wedi'u brechu'n llawn neu wedi cael Prawf Llif Unffordd negyddol diweddar er mwyn mynd i:

• Clybiau nos neu safleoedd tebyg (h.y. safleoedd trwyddedig sydd â cherddoriaeth ac sydd ar agor ar ôl hanner nos)
• digwyddiadau dan do heb seddi lle mae dros 500 o bobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir
• digwyddiadau awyr agored heb seddi lle mae dros 4,000 o bobl yn cymysgu'n agos am gyfnodau hir
• unrhyw ddigwyddiad lle mae mwy na 10,000 o bobl

Fodd bynnag, mae yna ddigwyddiadau neu leoliadau sydd wedi'u heithrio:

• mae'n glwb nos (neu safle tebyg) ond ar yr adeg berthnasol nid yw'n darparu cerddoriaeth i bobl ddawnsio iddi;
• mae'r digwyddiad yn yr awyr agored, nid oes angen talu na thocyn i fynd iddo, ac mae gan y safle nifer o fynedfeydd (byddai hyn yn cynnwys, er enghraifft, arddangosfa tân gwyllt am ddim mewn parc cyhoeddus, neu farchnad ffermwyr);
• mae'r safle'n cael ei ddefnyddio i brotestio neu bicedu;
• mae'r digwyddiad yn un lle mae digwyddiad chwaraeon torfol yn cael ei gynnal yn yr awyr agored (fel marathon, triathlon neu ras feicio); neu
• mae'r safle'n cael ei ddefnyddio i ddathlu priodas neu bartneriaeth sifil, neu fywyd rhywun sydd wedi marw (pan fydd dathliadau o'r fath yn digwydd).

Mae'r unigolion canlynol wedi'u heithrio:

• plant dan 18 oed;
• rheiny sy'n gweithio neu'n gwirfoddoli yn y safle y byddai angen pas COVID ar ei gyfer.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch digwyddiadau rydych wedi'u trefnu neu os yw'r rheolau'n berthnasol i'ch safle chi, anfonwch e-bost at galw@sirgar.gov.uk

 

 


Cofio 2021

Mae cyfnod y Cofio yn hanfodol bwysig i bob un ohonom, er mwyn inni allu anrhydeddu gwasanaeth ac aberth cymuned y Lluoedd Arfog.

Mae Llywodraeth Cymru yn llwyr werthfawrogi y bydd Awdurdodau Lleol, cynghorau tref a chymuned, ynghyd ag elusennau a'r Fyddin, yn cynllunio gweithgarwch y Cofio ar gyfer mis Tachwedd 2021 ac rydym am sicrhau bod gan drefnwyr gymaint o wybodaeth ar gael iddynt er mwyn cynllunio gweithgarwch y Cofio'n ddiogel.

Er mwyn i drefnwyr allu cadw at ganllawiau a chynllunio gweithgareddau Sul y Cofio yn ddiogel, byddem yn annog trefnwyr i edrych ar ein tudalen trefnu digwyddiadau.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn darllen rhagor.


Dweud eich dweud ar gynllun iaith Gymraeg y Cyngor ar gyfer ysgolion

Mynnwch gael dweud eich dweud a helpwch ni i lunio dyfodol addysg ddwyieithog yn Sir Gaerfyrddin am y 10 mlynedd nesaf.

Mae ymgynghoriad cyhoeddus wedi dechrau i gasglu barn pobl am ein Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP) drafft.

Mae'n ofynnol yn ôl y gyfraith i bob awdurdod lleol yng Nghymru gael cynllun o'r fath, ac mae'n nodi gweledigaeth y Cyngor ar sut byddwn yn datblygu'r ddarpariaeth Gymraeg yn ein hysgolion o 2022-2032, yn seiliedig ar ganlyniadau a thargedau a bennwyd gan Lywodraeth Cymru.

Mae'r ymgynghoriad yn dod i ben am 29 Tachwedd. Mae copïau papur ar gael o ganolfannau cwsmeriaid Hwb y cyngor os oes angen.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad.


Rhybuddion am y tywydd

Yn aml, gellir cael tywydd ansefydlog yn yr Hydref, felly i’ch helpu i baratoi ac i gael y newyddion diweddaraf, ewch i 'Rhybuddion Tywydd' ar ein tudalen Newyddion.
Yn nes at y gaeaf bydd y dudalen hefyd yn cynnwys cyngor ynglŷn â graeanu, llifogydd ac ati.
Gallwch hefyd gael y wybodaeth ddiweddaraf ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y dudalen rhybuddion tywydd.


Arolwg gofal plant

Ydych chi'n rhiant/gofalwr sy'n defnyddio neu sydd angen gofal plant yn Sir Gaerfyrddin? Os felly, hoffem glywed gennych.

Ynghyd â Llywodraethwyr Cymru, rydym am ddeall mwy am eich anghenion gofal plant gan gynnwys plant iau a phlant hŷn sydd angen gofal cyn/ar ôl ysgol neu ofal yn ystod y gwyliau, i'n helpu i gynllunio ar gyfer y dyfodol.

Llenwch yr arolwg byr ar-lein drwy ddilyn y ddolen hon a dweud eich dweud heddiw.

Mae’r arolwg ar gael tan hanner nos ar 24 Hydref 2021.


Enwebwch eich arwr chwaraeon lleol!

Rydym wedi dechrau'r broses o ddod o hyd i sêr chwaraeon Sir Gaerfyrddin am 2021.

Bydd Gwobrau Chwaraeon blynyddol Actif Sir Gaerfyrddin yn cydnabod ac yn gwobrwyo'r bobl hynny sydd wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol ac sydd wedi dangos cyflawniadau rhagorol yn eu maes.

Eleni rydym yn chwilio am athletwyr, timau, gwirfoddolwyr a chlybiau sydd naill ai wedi perfformio ar y lefel uchaf a/neu er gwaethaf pandemig COVID wedi goresgyn adfyd i ysbrydoli eraill.

Bellach, gofynnir am enwebiadau ar gyfer 12 categori o wobrau am y Gwobrau Chwaraeon 2021.

Ydych chi'n gwybod am athletwr, tîm, hyfforddwr neu wirfoddolwyr sy'n haeddu cydnabyddiaeth am eu cyflawniadau?

Os ydych, beth am eu henwebu i gael gwobr?  Dilynwch y ddolen hon er mwyn enwebu rhywun.


Hunanynysu ar lefel rhybudd 0

Sut a phryd mae angen i chi a’ch aelwyd hunanynysu os oes gennych chi symptomau, os ydych chi wedi cael canlyniad positif, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad â rhywun sydd â Covid-19 ar lefel rhybudd 0.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y canllawiau.


Map Ymgynghori Teithio Gweithredol

Ar ôl adolygiad cychwynnol o'r sylwadau rydym wedi diweddaru ein map Rhwydwaith Teithio Llesol i gynnwys llwybrau newydd y dyfodol a awgrymwyd gennych. Rydym bellach yn gofyn am sylwadau ar y rhwydwaith wedi'i ddiweddaru cyn ei adolygu a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru.

Bydd sylwadau'n cael eu cofnodi hyd at ddiwedd mis Hydref, ochr yn ochr â'r rheiny rydym eisoes wedi'u casglu gan arbenigwyr trafnidiaeth a chynllunio, er mwyn cwblhau Rhwydwaith Teithio Llesol Sir Gaerfyrddin. Bydd y rhwydwaith hwn yn cael ei gynllunio gan roi blaenoriaeth i bobl, nid ceir, gyda llwybrau sy'n ddiogel ac yn hygyrch i bawb.

Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y map.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.