Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Sut mae newidiadau i Gynllun Cadw Swydd Coronafeirws ar Medi 1af yn effeithio arnoch chi

Annwyl gwsmer,

Ysgrifennwn atoch i'ch hatgoffa o'r newidiadau i Gynllun Cadw Swydd Coronafeirws (CJRS) o 1 Medi a beth mae hyn yn ei olygu i chi.

Beth sydd angen i chi ei wneud o 1 Medi

• O 1 Medi ymlaen bydd CJRS yn talu 70% o'r cyflogau arferol hyd at gap o £ 2,187.50 y mis am yr oriau nad yw gweithwyr â chyflenwad yn gweithio.
• Bydd angen i chi dalu o leiaf 80% o gyflog arferol i'ch gweithwyr sydd ar ffyrlo am yr oriau nad ydyn nhw'n gweithio, hyd at gap o £ 2,500 y mis. Bydd angen i chi ariannu'r gwahaniaeth rhwng hyn a'r grant CJRS eich hun.
• Mae'r capiau'n gymesur â'r oriau na chawsant eu gweithio. Er enghraifft, os yw'ch gweithiwr ar ffyrlo am hanner ei oriau arferol ym mis Medi, mae gennych hawl i hawlio 70% o'u cyflogau arferol am yr oriau nad ydyn nhw'n gweithio hyd at £ 1,093.75 (50% o'r cap o £2,187.50).
• Bydd yn rhaid i chi dalu Yswiriant Gwladol (Gogledd Iwerddon) a chyfraniadau pensiwn o'ch cronfeydd eich hun.
Mae arweiniad pellach a gweminarau byw sy'n cynnig mwy o gefnogaeth i chi ar newidiadau i'r cynllun a sut maen nhw'n eich effeithio ar gael i'w archebu ar-lein - ewch i GOV.UK a chwiliwch am 'help and support if your business is affected by coronavirus'.
Rydym yn dal i dderbyn galw mawr iawn ar ein llinellau ffôn a'n gwe-gamera, felly'r ffordd gyflymaf o ddod o hyd i'r gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnoch yw ar GOV.UK. Bydd hyn yn gadael ein llinellau ffôn a'n gwasanaeth gwe-sgwrs ar agor i'r rhai sydd eu hangen fwyaf.

Gwneud yn siŵr bod eich data yn iawn

Mae'n bwysig eich bod chi'n darparu'r holl ddata sydd ei angen arnom i brosesu'ch cais. Efallai y bydd talu eich grant mewn perygl neu wedi'i oedi os byddwch chi'n cyflwyno hawliad sy'n anghyflawn neu'n anghywir, felly rydyn ni am eich helpu chi i gael hyn yn iawn. Byddwn yn cysylltu os gwelwn unrhyw ddata gweithwyr ar goll o'ch hawliadau blaenorol.
Gallwch ddod o hyd i bopeth y bydd ei angen arnoch i helpu i wneud eich cais ar GOV.UK, gan gynnwys cyfrifiannell defnyddiol ac arweiniad ar y data y mae angen i chi ei ddarparu a'r fformat y mae angen i chi ei ddefnyddio i sicrhau bod eich cais yn cael ei dderbyn. Chwiliwch am ‘claim for wages through the Coronavirus Job Retention Scheme’.
Os ydych chi'n hawlio am 100 neu fwy o weithwyr, lawrlwythwch a defnyddiwch ein templed gan y bydd hyn yn eich helpu i sicrhau bod eich data yn iawn - chwiliwch 'download a template if you're claiming for 100 or more employees through the Coronavirus Job Retention Scheme' ar GOV.UK.

Dod o hyd i ganllawiau CJRS blaenorol

Yn ddiweddar rydym wedi diweddaru ein canllaw CJRS i'w gwneud hi'n haws i chi ddod o hyd i'r wybodaeth ddiweddaraf, fwyaf perthnasol.
Os oes angen i chi wirio canllawiau hŷn - er enghraifft, gwybodaeth ar gyfer eich hawliadau sy'n dod i ben ar neu cyn 30 Mehefin - gallwch chwilio am 'check if you can claim for your employees' wages through the Coronavirus Job Retention Scheme' neu 'check which employees you can put on furlough to use the Coronavirus Job Retention Scheme' ar GOV.UK. Gellir gweld dolen i ganllawiau blaenorol mewn blychau ar frig y tudalennau hyn.

Amddiffyn eich hun rhag sgamiau

Byddwch yn wyliadwrus ynghylch sgamiau, a allai ddynwared negeseuon y llywodraeth fel ffordd o ymddangos yn ddilys ac yn ddigymell. Chwiliwch am 'scams' ar GOV.UK i gael gwybodaeth ar sut i adnabod cyswllt dilys Cyllid a Thollau EM. Gallwch hefyd anfon e-byst amheus yn honni eu bod gan Gyllid a Thollau EM i phishing@hmrc.gov.uk a negeseuon testun i 60599.
Rwy'n gobeithio y bydd y wybodaeth hyn yn eich helpu chi a'ch busnes a byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau cynllun dros yr wythnosau nesaf.


Yn gywir

Jim Harra
Prif Weithredwr ac Ysgrifennydd Parhaol - Cyllid a Thollau EM

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.