Kidwelly Town Council Logo
Menu

Notice of Vacancy in the office of councillor for the Castle Ward of Kidwelly Town Council

CYNGOR TREF CYDWELI

 

KIDWELLY TOWN COUNCIL

 

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD Y CASTELL O GYNGOR TREF CYDWELI

 

 

HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli.                            

 

 

Cynhelir etholiad i lanw’r sedd a enwyd os rhoddir cais ysgrifenedig o fewn pedwar diwrnod ar ddeg o ddyddiad yr Hysbysiad hwn gan ddeg etholwr o ardal etholiadol y Cyngor Tref a enwyd, i’r Prif Weithredwr, Cyngor Sir Caerfyrddin, Rhif Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin, sef y Swyddog Priodol o’r Cyngor Sir.

 

 

Oni wneir cais am etholiad fel y nodwyd eisoes, llenwir y sedd wag gan y Cyngor Tref yn unol a darpariaethau Rheolau Etholiadau Lleol (Plwyfi a Chymunedau) 2006.

 

Rhaid cyflwyno cais am etholiad, a lofnodwyd gan ddeg etholwr, yn yn Adeilad 4, Parc Myrddin, Waun Dew, Caerfyrddin SA31 1HQ ar unrhyw ddydd ar ol dyddiad yr Hysbysiad hwn, ond heb fod yn ddiweddarach na Dydd Gwener, 18fed Awst, 2023.  Os gwneir cais am etholiad, cynhelir yr etholiad o fewn trigain diwrnod o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

 

 

DYDDIEDIG 31ain Gorffennaf 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTICE OF VACANCY IN THE OFFICE OF COUNCILLOR FOR THE CASTLE WARD OF KIDWELLY TOWN COUNCIL

 

 

NOTICE is hereby given pursuant to Section 87 of the Local Government Act 1972 that a vacancy exists in the office of Councillor for the Castle Ward of Kidwelly Town Council.

 

 

An election will be held to fill the said vacancy if within fourteen days from the date hereof notice in writing of a request for such an election is given by ten electors for the electoral area of the said Town Council to the Chief Executive, Carmarthenshire County Council, Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen, as the Proper Officer of the County Council.

 

If no election is requested as aforesaid, the vacancy will be filled by the Town Council pursuant to the provisions of the Local Elections (Parishes and Communities) Rules, 2006.

 

A request for an election signed by ten electors must be delivered to Block 4, Parc Myrddin, Richmond Terrace, Carmarthen SA31 1HQ on any day after the date of this Notice, but not later than Friday, 18th August, 2023.  If an election is requested, the election will be held within sixty days of the date of this Notice.

 

 

 

DATED 31st July 2023.                                                                                                                           

 

Arwyddwyd ……………………………………………………….. Signed

 

(Clerc y Cyngor) (Clerk of Council)

 

 

The Council Offices,

Gwenllian Centre,

Kidwelly.

SA17 4UL

 

         

 

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9.15am - 1.15pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2022. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners