Kidwelly Town Council Logo
Menu
Picture of Kidwelly Town taken from Mynydd y Garreg

Kidwelly Town Council Services

Kidwelly Town Council is a major land owner in the area and is responsible for the upkeep of its estate. Kidwelly Town Council also has responsibility for the following:

 • Supporting the Town Mayor
 • Supporting the Town Councillors
 • Burial Authority for Kidwelly and Mynydd y Garreg
 • Town Cemetery
 • Various footpaths in Kidwelly and Mynydd y Garreg
 • Glan yr Afon Nature Reserve
 • Kidwelly Quay and surrounding area
 • Street Lighting –Lamp posts beginning with the number 9
 • Christmas Lighting
 • War memorial and Remembrance Garden
 • Princess Diana Memorial Garden on the Town Square
 • Church Clock
 • Liaison with the County Council
 • Tourist Information

We are also a general information service for the Town and help co-ordinate various local events in the area.

Please Note: Housing, highways, planning, refuse collection and schools are the responsibility of Carmarthenshire County Council. For matters regarding any of those service please contact: direct@carmarthenshire.gov.uk

Since Jauary 2018, Kidwelly Town Council will no longer act as a distributing agent for Carmarthenshire County Council in providing residents with:

 • Blue Recycling Bags
 • Replacement Green Food Waste Bins
 • Replacement Brown Food Waste Bins

Please contact the County Council directly for these services.

Kidwelly Castle Passes

From January 2018 the Town Council will no longer be issuing residents free passes to Kidwelly Castle from CADWCadw Local Resident Passes will now change into Cadw Monument Passes.  Please click here for details including terms and conditions of the new scheme.

Photocopying

Kidwelly Town Council is able to provide this service at a charge:

Photocopies A4 -10p per sheet (black and white) + 30p per sheet (colour)
Photocopies A3 - 20p per sheet (black and white) + 60p per sheet (colour)

 

Gwasanaethau Cyngor Tref Cydweli 

Mae Cyngor Tref Cydweli yn un o brif berchenogion tir yr ardal ac yn gyfrifol am gynhaliaeth o’i ystad. Mae Cyngor Tref Cydweli hefyd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cefnogi Maer y Dref
 • Cefnogi Cynghorwyr y Dref
 • Awdurdod Claddu Cydweli a Mynyddygarreg
 • Mynwent y Dref
 • Nifer o lwybrau cyhoeddus yng Nghydweli a Mynydd y Garreg
 • Gwarchodfa Natur Glan yr Afon
 • Cei Cydweli a’r cyffuniau
 • Goleuadau stryd – polion lampau sy’n Dechrau gyda’r rhif 9
 • Goleuadau’r Nadolig
 • Cofgolofn Rhyfel a Gardd Goffa
 • Gardd Goffa’r Dywysoges Diana ar Sgwâr y Dref
 • Cloc yr Eglwys
 • Cyswllt gyda’r Cyngor Sir
 • Canolfan Groeso i Dwristiaid

Rydym hefyd yn wasanaeth gwybodaeth cyffredinol ar gyfer y Dref ac yn helpu cydlynnu nifer o ddigwyddiadau yn yr ardal.

Noder mai cyfrifoldeb Cyngor Sir Gaerfyrddin yw tai, ffyrdd, cynllunio, casglu biniau ac ysgolion. Ar gyfer materion sy'n ymwneud gydag uâ'r gwasanaethau yma cysylltwch cyfeiriad e-bost yw: galw@sirgar.gov.uk


Ers Ionawr 2018 ni fydd Cyngor Tref Cydweli yn gweithio fel asiant dosbarthu ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin drwy ddarparu trigolion gyda:

 • Bagiau Ailgylchu Glas
 • Biniau Gwastraff Bwyd lliw gwyrdd
 • Biniau Gwastraff Bwyd lliw brown

Cysylltwch gyda'r Cyngor Sir ynghylch y gwasanaethau yma.


Tocynnau Castell Cydweli

O Ionawr 2018 ni fydd y Cyngor Tref yn darparu tocyn mynediad am ddim i Gastell Cydweli oddi wrth CADW mwyach.  Mae Tocynnau Trigolion Lleol Cadw yn newid i Docynnau Henebion Cadw.  Cliciwch fan hyn er mwyn darllen rhagor o fanylion ynghyd â thelerau ac amodau'r cynllun newydd.


Llungopïo

Gall Cyngor Tref Cydweli ddarparu’r gwasanaeth canlynol am bris:

Llungopi A4 -10c y dudalen (du a gwyn) + 30c y dudalen (lliw)
Llungopi A3 - 20c y dudalen (du a gwyn) + 60c y dudalen (lliw)

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9.15am - 1.15pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

© Kidwelly Town Council 2017 - 2022. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners