Kidwelly Town Council Logo
Menu
Picture of Kidwelly Town taken from Mynydd y Garreg

Kidwelly Town Council Services

Kidwelly Town Council is a major land owner in the area and is responsible for the upkeep of its estate. Kidwelly Town Council also has responsibility for the following:

 • Supporting the Town Mayor
 • Supporting the Town Councillors
 • Burial Authority for Kidwelly and Mynydd y Garreg
 • Town Cemetery
 • Various footpaths in Kidwelly and Mynydd y Garreg
 • Glan yr Afon Nature Reserve
 • Kidwelly Quay and surrounding area
 • Street Lighting –Lamp posts beginning with the number 9
 • Christmas Lighting
 • War memorial and Remembrance Garden
 • Princess Diana Memorial Garden on the Town Square
 • Church Clock
 • Liaison with the County Council
 • Tourist Information

We are also a general information service for the Town and help co-ordinate various local events in the area.

Please Note: Housing, highways, planning, refuse collection and schools are the responsibility of Carmarthenshire County Council. For matters regarding any of those service please contact: direct@carmarthenshire.gov.uk

Kidwelly Town Council acts as a distributing agent for Carmarthenshire County Council in providing residents with:

 • Blue Recycling Bags
 • Replacement Green Food Waste Bins
 • Replacement Brown Food Waste Bins

Kidwelly Castle Passes

Residents of Kidwelly and Mynydd y Garreg are eligible for free passes to Kidwelly Castle from CADW. These are available at the Kidwelly Town Council Offices. Children under 16 will be admitted when accompanied by their parents. Each pass is valid for 3 years from the date of issue. The pass is signed by the holder and a passport size photograph is needed. The pass allows free entry during standard advertised opening hours with the exception of advertised events, where a charge may apply.

Photocopying and Faxes

Kidwelly Town Council is able to provide this service at a charge of:

Photocopies A4 -10p per sheet
Photocopies A3 - 20p per sheet
Incoming Fax - 30p per sheet
Outgoing Fax - 50p per sheet

 

Gwasanaethau Cyngor Tref Cydweli 

Mae Cyngor Tref Cydweli yn un o brif berchenogion tir yr ardal ac yn gyfrifol am gynhaliaeth o’i ystad. Mae Cyngor Tref Cydweli hefyd yn gyfrifol am y canlynol:

 • Cefnogi Maer y Dref
 • Cefnogi Cynghorwyr y Dref
 • Awdurdod Claddu Cydweli a Mynyddygarreg
 • Mynwent y Dref
 • Nifer o lwybrau cyhoeddus yng Nghydweli a Mynydd y Garreg
 • Gwarchodfa Natur Glan yr Afon
 • Cei Cydweli a’r cyffuniau
 • Goleuadau stryd – polion lampau sy’n Dechrau gyda’r rhif 9
 • Goleuadau’r Nadolig
 • Cofgolofn Rhyfel a Gardd Goffa
 • Gardd Goffa’r Dywysoges Diana ar Sgwâr y Dref
 • Cloc yr Eglwys
 • Cyswllt gyda’r Cyngor Sir
 • Canolfan Groeso i Dwristiaid

Rydym hefyd yn wasanaeth gwybodaeth cyffredinol ar gyfer y Dref ac yn helpu cydlynnu nifer o ddigwyddiadau yn yr ardal.

Noder mai cyfrifoldeb Cyngor Sir Gaerfyrddin yw tai, ffyrdd, cynllunio, casglu biniau ac ysgolion. Ar gyfer materion sy'n ymwneud gydag uâ'r gwasanaethau yma cysylltwch cyfeiriad e-bost yw: galw@sirgar.gov.uk


Mae Cyngor Tref Cydweli yn gweithio fel asiant dosbarthu ar gyfer Cyngor Sir Gaerfyrddin drwy ddarparu trigolion gyda:

 • Bagiau Ailgylchu Glas
 • Biniau Gwastraff Bwyd lliw gwyrdd
 • Biniau Gwastraff Bwyd lliw brown


Tocynnau Castell Cydweli

Gall trigolion Cydweli a Mynydd y Garreg gael tocyn mynediad am ddim i Gastell Cydweli oddi wrth CADW. Mae’r rhain ar gael o Swyddfeydd Cyngor y Dref. Gall plant dan 16 gael mynediad yng nghwmni ei rhieni. Mae tocynnau yn ddilys am 3 blynedd o ddyddiad derbyn y tocyn. Arwyddir y tocyn gan y deilydd ac mae angen llun maint pasbort. Mae’r tocyn yn galluogi mynediad am ddim yn ystod oriau mynediad ac eithrio digwyddiadau arbennig, lle gellir codi tâl.


Llungopïo a Ffacsiau

Gall Cyngor Tref Cydweli ddarparu’r gwasanaeth canlynol am bris o:

Llungopi A4 -10c y dudalen
Llungopi A3 – 20c y dudalen
Derbyn Ffacs – 30c y dudalen
Danfon Ffacs – 50c y dudalen

Kidwelly Town Council
Hillfield Villas
Kidwelly
Carmarthenshire
SA17 4UL

Opening Times
Mon/Tue/Wed/Thu: 9am - 1pm
Friday: 9am - 12pm

Telephone: 01554 890203
Fax: 01554 891048
E-mail:

Quick Contact
© Kidwelly Town Council 2017. All other content is acknowledged as belonging to their respective owners