Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 07 Awst 2020

Penawdau Newyddion

Gweinidogion yn cyhoeddi pecyn sefydlogi gwerth £800m ar gyfer GIG Cymru

Mae Gweinidogion Cymru wedi cyhoeddi pecyn sefydlogi newydd gwerth £800m i helpu Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru i barhau i ymateb i argyfwng y coronafeirws ac adfer o’i effaith.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Gweinidog yn cyhoeddi £22.7m arall i helpu’r sector gofal cymdeithasol i oedolion

Mae Vaughan Gething, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cyhoeddi £22.7m o gyllid arall i helpu i fodloni’r costau ychwanegol y mae darparwyr gofal cymdeithasol i oedolion yn eu hysgwyddo o ganlyniad i’r pandemig COVID-19.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Coronafeirws: cyngor newydd ynglŷn â phryd i geisio cymorth meddygol

Mae’r Ysgrifennydd Iechyd Vaughan Gething yn annog unrhyw un sy’n hunanynysu gartref gyda COVID-19 i gysylltu ag 111 neu â’u meddyg teulu os nad yw eu symptomau’n gwella ar ôl saith niwrnod neu os ydynt yn dioddef o ddiffyg anadl neu’n chwydu, neu os yw blinder yn eu hatal rhag gwneud eu gweithgareddau arferol.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Campfeydd a phyllau nofio yn ailagor

Cadarnhaodd Prif Weinidog Cymru, Mark Drakeford, y bydd pyllau nofio, stiwdios ffitrwydd dan do a chanolfannau hamdden yn gallu ailagor o ddydd Llun ymlaen.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Cynnig Gofal Plant Cymru i ailagor

Mae Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol wedi cyhoeddi bod Cynnig Gofal Plant Cymru yn mynd i ailagor, gan ddarparu 30 awr o addysg gynnar a gofal i rieni plant 3 a 4 oed ledled Cymru sy’n gweithio.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Mwynhau Cymru – yn ddiogel

Ar drothwy’r penwythnos cyntaf ers i leoliadau lletygarwch dan do ailagor a chan fod disgwyl i’r tywydd fod yn braf mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Dafydd Elis Thomas, yn awyddus i atgoffa trigolion ac ymwelwyr i fwynhau’r hyn y gall Cymru ei gynnig – ond mewn modd diogel.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Cynnal Cynhadledd Gweithgynhyrchu y Gogledd ac Ardal y Ffin

Cafodd cynhadledd bwysig ei chynnull gan Weinidog yr Economi a’r gogledd Ken Skates gydag arweinwyr y byd gweithgynhyrchu yn y Gogledd ac ardal y ffin.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Llacio rheolau’r Gronfa Cymorth Dewisol am gyfnod estynedig

Mae Llywodraeth Cymru wedi cytuno i lacio rheolau’r Gronfa Cymorth Dewisol tan 31 Mawrth 2021.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Y Gronfa Cadernid Economaidd yn rhoi nawdd angenrheidiol i gwmni o Wrecsam

Mae Cronfa Cadernid Economaidd (ERF) Llywodraeth Cymru yn rhoi help angenrheidiol i gyflogwr pwysig yn Wrecsam allu diogelu swyddi, cyhoeddodd Gweinidog yr Economi a’r Gogledd, Ken Skates

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Cyhoeddi £2.3m ar gyfer gwasanaethau mabwysiadu – wrth i ymholiadau yng Nghymru godi traean yn ystod cyfnod y cyfyngiadau

Mae’r ffigurau cychwynnol gan y gwasanaeth Mabwysiadu Cenedlaethol yn dangos bod cynnydd o 36% mewn ymholiadau mabwysiadu yn ystod mis Ebrill – Mehefin 2020, o’i gymharu â’r un cyfnod y llynedd.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Datganiad Ysgrifenedig: Rheoliadau Diogelu Iechyd (Coronafeirws, Teithio Rhyngwladol) (Cymru) (Diwygio) (Rhif 4) (2020)

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Deunydd hyrwyddo Diogelu Cymru

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Profi, olrhain, diogelu: gwybodaeth amlieithog am y coronafeirws

Gwybodaeth amlieithog am symptomau’r coronafeirws, profi am y coronafeirws ag olrhain cysylltiadau.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Pecyn Cymorth Busnes Cymru

Adnoddau ymarferol i helpu cyflogwyr i gadw eu gweithwyr yn ddiogel yn y gweithle.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Newyddion arall

Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r Ysgrifennydd Gwladol Simon Hart yn cadeirio’r Uwchgynhadledd Tomenni Glo

Cynhaliodd Prif Weinidog Cymru Mark Drakeford a’r Ysgrifennydd Gwladol Simon Hart yr ail Uwchgynhadledd Tomenni Glo ers tirlithriad Tylorstown yn ystod llifogydd mis Chwefror eleni.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


“Mae'n rhaid i ni weithredu nawr" – Gweinidog yn lansio Cynllun Aer Glân i Gymru, cynllun Llywodraeth Cymru i wella ansawdd aer

Mae Llywodraeth Cymru wedi amlinellu'r camau y bydd yn eu cymryd i wella ansawdd aer y wlad o dan ei Chynllun Aer Glân i Gymru: Awyr Iach, Cymru Iach.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


‘Mae niferoedd uwch nag erioed yn defnyddio technoleg i ddysgu Cymraeg yn ystod y cyfnod clo’ meddai Eluned Morgan yn Eisteddfod rithiol AmGen

Mae Gweinidog y Gymraeg, Eluned Morgan, wedi pwyso ar y niferoedd uwch nag erioed sy’n dysgu Cymraeg yn ddigidol i gymryd rhan yn Eisteddfod rithiol AmGen eleni.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth


Astudiaeth Symptomau COVID

Helpwch ni i ymladd coronafeirws trwy adrodd ar eich iechyd yn ddyddiol, hyd yn oed os ydych chi’n teimlo’n iawn.
Gallwch chi helpu’r GIG yn y frwydr yn erbyn y coronafeirws drwy gwblhau arolwg iechyd dyddiol ar yr ap Astudiaeth Symptomau COVID. Mae’r ap hwn yn addas ar gyfer pawb, nid i’r unigolion sydd â symptomau yn unig.

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth

Bydd yr app yn ein helpu i ddeall symptomau a lledaeniad COVID-19. Drwy ateb rhai cwestiynau cyflym, gallwch chi ein helpu i gynllunio ein hymateb i coronafeirws.

Ni fyddwn yn rhannu eich atebion y tu hwnt i’r GIG a sefydliadau y gellir ymddiried ynddynt sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r GIG i ymateb i’r coronafeirws.


Profi, olrhain a diogelu

Mae ymgyrch ar y gweill i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd a gweithwyr allweddol o strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu Llywodraeth Cymru. Mae'r wybodaeth ddiweddara am y strategaeth, gan gynnwys canllawiau i gyflogwyr, ar y wefan. (https://gov.wales/test-trace-protect-coronavirus).

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth

Mae deunydd fideo wedi cynhyrchu i ddefnyddio mewn ymgyrchoedd ac i rhanddeiliaid rhannu ar ei sianelu. Mae modd i chi lawrlwytho'r deunydd digidol fan hyn

Dilynwch y ddolen yma er mwyn darllen rhagor o wybodaeth

Byddem yn gwerthfawrogi os fyddech yn rhannu ar eich sianelu cymdeithasol, er mwyn rhannu gwybodaeth am y strategaeth Profi, Olrhain a Diogelu.

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.