Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Hyfforddiant Dysgu dan Arweiniad Am Ddim (Ar-lein) i Fenywod mewn Cyflogaeth gyda'r Prosiect Limitless, Elusen Threshold DAS

Dilynwch y ddolen hon i weld gwybodaeth flaenorol yn hysbysebu'r hyfforddiant am ddim y maent yn ei gynnig trwy'r Rhaglen LIMITLESS, rhan o Threshold DAS (Cymorth i Ferched gynt).

Dyma ddiweddariad ar rai cyrsiau ychwanegol sydd ar gael.

Maent yn cynnig cyrsiau Dysgu dan Arweiniad sydd AM DDIM i fenywod mewn cyflogaeth sy'n gweithio neu'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Caerffili, Sir Benfro neu Blaenau Gwent (unrhyw un sy'n hunangyflogedig, ar gontract dim oriau neu mewn cyflogaeth ran / amser llawn neu ar ffyrlo) .
Maent yn gweithio'n uniongyrchol gyda'r unigolyn ar y dewis o'u cwrs.

 

Isod mae amlinelliad o gynnwys y cwrs ar gyfer Diogelu, a allai fod o ddiddordeb i fenywod mewn cyflogaeth. Efallai y bydd yn eu cynorthwyo i uwchsgilio, ennill gwybodaeth a hyder yn eu swyddi.

 

Diogelu Lefel 2 Achredwyd gan Agored Cymru

 

Bydd yr hyfforddiant yn rhoi cyfle i gyfranogwyr:

  • Gwybod eu rôl eu hunain mewn perthynas â diogelu oedolion a phlant a phobl ifanc rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • Deall sut mae unigolion yn cael eu hamddiffyn rhag niwed, camdriniaeth ac esgeulustod
  • Gwybod sut i adnabod gwahanol fathau o niwed, cam-drin ac esgeulustod

Darperir deunyddiau hyfforddi wrth gofrestru. Darperir cefnogaeth 1 i 1 (er nad yw'n orfodol) trwy eu rhaglen Dysgu dan Arweiniad. Mae angen ymrwymiad o tua 10/15 awr ar gyfer pob cwrs, wedi'i wasgaru dros oddeutu 4 wythnos. Cynigir sesiynau tiwtorial ar amser sy'n addas (dydd, gyda'r nos neu ar benwythnosau) ac maent ar gael ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'r cyrsiau wedi'u hachredu gan Agored Cymru ac maent am ddim i fenywod mewn cyflogaeth sy'n gweithio neu'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Caerffili, Sir Benfro neu Blaenau Gwent.

 

Mae cyrsiau a chymwysterau Achrededig CYMRU eraill y gallwn eu cynnig yn cynnwys:

 

- Ymwybyddiaeth Amgylcheddol Lefel 2 (Cymhwyster Llawn)

- Iechyd Meddwl a Straen Lefel 2 (Cymhwyster Llawn)

- Gwasanaeth Cwsmer Lefel 2 (Cymhwyster Llawn)

- Gwirfoddoli a Chymuned ac Ymgysylltu Lefel 2 (Cymhwyster Llawn)

- Ymwybyddiaeth Trais yn y Cartref Lefel 1

 

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â:

Debbie Williams

Swyddog Ymgysylltu Limitless

Adeilad AMBER

12 - 14 Heol Ioan, Llanelli, Sir Gaerfyrddin SA15 1UH

 

Ffon Symudol | 07496 267361

Ffon Swyddfa | 01554 700650

E-bost | dwilliams@threshold-das.org.uk


neu ewch i'w tudalen we i gael mwy o fanylion - www.threshold-das.org.uk


Dilynwch y ddolen hon i weld taflen ar y cwrs Diogelu (PDF Saesneg)  

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.