Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Maer Tref Cydweli

Hon fydd fy mhumed flwyddyn fel cynghorydd ar Gyngor Tref Cydweli yn cynrychioli cymunedau Cydweli a Mynyddygarreg.

Mae hi’n anrhydedd mawr cael fy ethol yn Faer y Dref gan fy nghyd-gynghorwyr, ac er nad wyf wedi gallu mwynhau’r seremoni ddinesig draddodiadol, rhaid oedd tyngu llw yn rhithwir!

Mae hi wedi bod yn flwyddyn galed. Mae’r cyfnod clo wedi atal ar nifer o’r digwyddiadau sy’n ein tynnu ynghyd fel cymuned.

Mae nifer wedi wynebu caledi wrth i fusnesau a’r gymuned ddod i stop i’n cadw yn ddiogel.

Mae nifer hefyd wedi dioddef gyda’u hiechyd corfforol a meddyliol. Mae elusennau sy’n cynnig cefnogaeth i bobl wedi wynebu her wrth godi arian er mwyn galluogi eu gwaith. Mi fyddaf yn codi arian ar gyfer yr elusen iechyd meddwl MIND fel fy elusen faerol eleni.

Hoffem gymeradwyo nifer o bobl yn ein cymuned sydd wedi helpu eraill yn ystod y cyfnod yma ac wedi mynd y tu hwnt i’w dyletswyddau wrth helpu rhai mewn angen.

Wrth i ragor ohonom dderbyn brechiadau a chyfraddau'r heintiau gilio, yn araf bach mae pethau yn agor unwaith eto.

Mae hi’n hyfryd gweld cymaint o fusnesau a phobl leol yn ein marchnad fisol ar sgwâr y dref.

Mae hi hefyd yn galondid gweld digwyddiadau sy’n tynnu’r gymuned at ei gilydd yn dechrau nôl yn ein canolfannau cymunedol fel Neuadd Mynyddygarreg a Chanolfan Tywysoges Gwenllian.

Serch hynny, nid yw pethau yn ôl i’r arfer. Mae’r modd mae nifer ohonom yn byw a gweithio wedi newid – ac o bosib am byth. Rwy’n gweithio rhan fynychaf o adref ac rwy’n treulio rhagor o amser yn ein cymuned.

Mae angen i ni gefnogi ein cymuned wrth adfer wedi’r pandemig. Mae angen i ni fuddsoddi yn ein cymuned. Mae angen i ni weithio gydag eraill i wireddu hynny.

Mae llwyddiant diweddar y Cyngor i ennill nawdd prosiect i helpu ein heconomi drwy dwristiaeth a digwyddiadau yn gyfle gwych, ac yn un y dylem groesawu.

Mae menter 10 tref Cyngor Sir Gâr hefyd yn denu nifer o gyfleoedd i adfywio Cydweli a Mynyddygarreg wrth i ni nesáu at fywyd wedi COVID.

Balchder yw bod eich Maer Tref ac rwy’n addo cefnogi, hyrwyddo a chynrychioli ein cymunedau hyd eithaf fy ngallu yn ystod fy mlwyddyn faerol.

Rwyf hefyd yn falch bod fy ngŵr – y Cyng. Carl Peters yn Ddirprwy Faer ar gyfer y flwyddyn. Mae pâr hoyw fel Maer a Dirprwy Faer cymuned – yn enwedig cymuned wledig fechan fel Cydweli a Mynyddygarreg yn rhywbeth o’r newydd – o leiaf ar ein Cyngor ni beth bynnag. Mae cynhwysiad ac amrywiaeth yn bwysig i mi a byddaf yn pledio achos pob rhan o’n cymuned yn ystod fy mlwyddyn Faerol.

Os oes gennych ddigwyddiad, gweithgaredd neu fusnes yr hoffech i mi fynychu, cysylltwch gyda Chyngor Tref Cydweli a gwnaf fy ngorau i ganu cloch cymuned hyfryd Cydweli a Mynyddygarreg.

Cyng Chris Peters-Bond
Maer Cydweli a Mynyddygarreg

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.