Kidwelly Town Council Logo
Menu

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Ymgynghoriad Teithio Actif Cydweli
Published: Monday, June 3, 2024

Ymgynghoriad Teithio Actif Cydweli
Published: Monday, June 3, 2024

Heddlu Dyfed-Powys
Published: Tuesday, February 27, 2024

Ymgynghoriad Cyhoeddus Lliniaru Llifogydd - Cydweli
Published: Thursday, February 22, 2024

GWAITH LLWYBR MYNWENT Y DREF
Published: Monday, December 18, 2023

Ailfodelu sgwâr y dref - Ionawr 2024
Published: Monday, December 18, 2023

Dweud Eich Dweud Am Eich Gwasanaeth Tan Chi
Published: Wednesday, November 15, 2023

CAU FFORDD DROS DRO: B4308 STRYD Y BONT, CYDWELI
Published: Wednesday, November 15, 2023

Raglen Trefi Smart Cymru
Published: Monday, November 6, 2023

Hwb - Help Cefnogaeth Cyngor
Published: Monday, September 18, 2023

HYSBYSIAD CYHOEDDUS GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (GOSOD TERFYN CYFLYMDER O 30 MYA) 2023
Published: Wednesday, September 13, 2023

HYSBYSIAD CYHOEDDUS GORCHYMYN SIR GAERFYRDDIN (FFYRDD CYFYNGEDIG) (GOSOD TERFYN CYFLYMDER O 20 MYA) 2023
Published: Wednesday, September 13, 2023

Diolch am 20 - Gweminar Zoom
Published: Wednesday, August 2, 2023

Cydweli a Mynyddygarreg Ymgynghoriad
Published: Sunday, January 29, 2023
Rydym eisiau clywed wrthoch chi beth yw eich prif flaenoriaethau neu boen ynglŷn ac ardal Cydweli a Mynyddygarreg.

Gweithgareddau'r dyfodol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn Pentywyn hyd nes Rhagfyr 30ain 2022
Published: Thursday, December 15, 2022
Amserlen o weithgareddau'r Weinyddiaeth Amddiffyn Pentywyn hyd nes Rhagfyr 30ain 2022

Cludiant ar gyfer pawb - Dolen Teifi
Published: Tuesday, December 13, 2022
Mae Cludiant Dolen Teifi yn fodd fforddiadwy i ysgolion/sefydliadau/grwpiau/unigolion deithio

Papur Gwyn ar Weinyddu a Diwygio Etholiadol
Published: Tuesday, December 13, 2022
Mae Llywodraeth Cymru yn gofyn eich barn ynghylch syniadau i foderneiddio proses weinyddu etholiadau Cymru

Samplo pridd yng Nglan yr Afon
Published: Thursday, November 24, 2022
Hoffai Cyngor Tref Cydweli roi gwybod i drigolion y bydd samplu pridd yn cael ei gynnal yng Nglan yr Afon, gyda'r wythnos yn dechrau ar 28 Tachwedd 2022.

Rhybudd Heddlu Dyfed Powys ynghylch twyllwyr sy'n defnyddio'r Gymraeg
Published: Monday, November 7, 2022
Rhybudd Heddlu Dyfed Powys ynghylch twyllwyr sy'n defnyddio'r Gymraeg

Hysbysiad bod rhai llwybrau troed ar gau yng Nghei Cydweli tra bod gwaith cynnal yn digwydd
Published: Tuesday, November 1, 2022
Hoffai Cyngor Tref Cydweli hysbysu trigolion bod gwaith cynnal yn cael ei ymgymryd ar hyd llwybrau troed yn y Cei sy'n golygu bod rhai llwybrau ar gau dros dro

Llyfr Cydymdeimlad Cydweli ar gyfer EM y Frenhines Elizabeth II
Published: Tuesday, September 13, 2022
Bydd Llyfr Cydymdeimlad ar gyfer Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II ar agor yn Eglwys y Santes Fair, Cydweli, rhwng 10:30 a 15:00 yn ddyddiol

Cyngor Tref Cydweli yn cydymdeimlo gyda'r teulu brenhinol yn dilyn marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines
Published: Friday, September 9, 2022

Cyngor Sir Gar - Dim newidiadau i gasgliadau sbwriel Awst 2022
Published: Friday, August 26, 2022
Nid oes unrhyw newidiadau i gasgliadau biniau yn Sir Gaerfyrddin dros Ŵyl Banc Awst.

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Clinig Rhoi Gwaed, Cydweli 26/08/2022
Published: Friday, August 19, 2022
Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal Clinig Rhoi Gwaed, yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli ddydd Gwener 26ain Awst 2022

Cylchlythyr y Comisiynydd – Bwletin Arbennig: Argyfwng Costau Byw
Published: Monday, August 15, 2022
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymruy wedi cyhoeddi bwletin cylchlythyr arbennig ynghylch yr Argyfwng Costau Byw

Treth Gyngor Decach - Llywodraeth Cymru
Published: Friday, July 15, 2022
Ymgynghoriad newydd Llywodraeth Cymru ynghylch system Treth Gyngor Decach

CAU FFORDD DROS DRO – HEOL FAIR, CYDWELI, 27ain Mehefin 2022
Published: Thursday, June 23, 2022
Ar ddydd Llun, 27ain Mehefin 2022 bydd Heol Fair, Cydweli o'r gyffordd â Stryd y Sarn am bellter o 74 metr i gyfeiriad y dwyrain ar gau rhwng 08:45 a 15:00

Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 [2022]
Published: Friday, June 10, 2022
Hysbysiad pennu’r dyddiad ar gyfer arfer hawliau etholwyr Cyngor Tref Cydweli - Blwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2022

Carnifal Cydweli 2022
Published: Thursday, May 19, 2022
Hoffai'r Pwyllgor Lles eich hysbysu o'r dyddiad ar gyfer Carnifal eleni

Gwasanaeth Gwaed Cymru - diolch i'r rhoddwyr gwaed o Gydweli fis Ebrill 2022
Published: Thursday, May 19, 2022
Hoffai'r Gwasanaeth Gwaed ddiolch i'r rhoddwyr gwaed o Gydweli

Hysbysiad o Gyfethol Mai 2022 Ward Mynyddygarreg
Published: Thursday, May 19, 2022
Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod sedd wag am swydd Cynghorydd yn Ward Mynyddygarreg a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol

Canlyniadau Etholiadau Lleol 2022
Published: Monday, May 9, 2022
Cyfle i ddarllen canlyniadau'r etholiadau ar gyfer Cyngor Sir Gâr a gynhaliwyd Mai 5ed 2022

Cyngor Sir Gar - Dim newidiadau i gasgliadau sbwriel dros Wyl Banc Calan Mai
Published: Friday, April 29, 2022

Hysbysiad o weithgarwch anarferol - y Weinyddiaeth Amddiffyn, Pentywyn
Published: Friday, April 22, 2022
Hoffai QinetiQ hysbysu'r cyhoedd o weithgarwch anarferol ym maes y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Mhentywyn yn ystod yr wythnos sy'n dechrau Ebrill 25ain 2022 lle bydd rhagor o sŵn na'r arfer.

Cyngor Sir Gar - Dim newidiadau i gasgliadau sbwriel
Published: Monday, April 11, 2022
Dim newidiadau i gasgliadau biniau dros y Pasg

Canlyniadau Etholiad Diwrthwynebiad - Cydweli (Wardiau'r Castell a Mynydd-y-Garreg)
Published: Monday, April 11, 2022
Mi fydd dwy ward Cyngor Tref Cydweli - ward y Castell a ward Mynydd-y-Garreg yn etholiad diwrthwynebiad eleni. Dilynwch y ddolen hon er mwyn gweld y canlyniadau.

Datganiad am y personau a enwbwyd ar gyfer Ethol Cynghorwyr Sir ar gyfer Cydweli a Llanismel
Published: Thursday, April 7, 2022
Rhestr o'r rhai sy'n sefyll ar gyfer etholiad y Cyngor Sir ar gyfer ward Cydweli a Llanismel

Mae ceisiadau ar gyfer Cynllun Prentisiaeth Llywodraeth Cymru 2022 bellach ar agor
Published: Friday, April 1, 2022
Gwybodaeth i ddarpar ymgeiswyr

Maniffesto ar gyfer y Dyfodol
Published: Friday, April 1, 2022
Cyfres o argymhellion i bleidiau gwleidyddol wrth iddynt ddatblygu eu rhaglenni gwleidyddol cyn etholiadau lleol 2022 ym mis Mai oddi wrth Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru

Dyddiad cau ar gyfer cyflwyno paprau enwebu - 4PM dydd Mawrth 5ed Ebrill 2022
Published: Thursday, March 31, 2022
Rhybudd i'r rheiny sydd eisiau sefyll fel cynghorydd yn yr etholiadau fis Mai eleni

Gweithgareddau'r dyfodol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn Pentywyn hyd nes 22ain Ebrill 2022
Published: Friday, March 25, 2022
Amserlen o weithgareddau'r Weinyddiaeth Amddiffyn Pentywyn hyd nes 22ain Ebrill 2022

Dweud eich dweud ar ‘Strategaeth Arloesi newydd Cymru’
Published: Thursday, March 24, 2022
Mae Llywodraeth Cymru’n datblygu Strategaeth Arloesi newydd i Gymru.

Rhybudd Etholiad - Etholiadau'r Cyngor Sir a Chynghorau Cymuned - Sir Gaerfyrddin
Published: Monday, March 14, 2022
Rhestr o Wardiau Etholiadol y sir a'r niferoedd ar gyfer y Cynghorau Cymuned

Hysbysiad Gwobrwyo Tendr
Published: Thursday, March 10, 2022
Mae NatureMagu wedi cael eu gwobrwyo gyda’r tendr ar gyfer rheolaeth Canolfan Tywysoges Gwenllian

Ymgyrch Croeso i Dy Bleidlais
Published: Thursday, March 10, 2022
Mae’r Comisiwn Etholiadol yn cynnal ymgyrch Croeso i Dy Bleidlais ar ddydd Iau 10 Mawrth 2022 i godi ymwybyddiaeth ymhlith dinasyddion tramor sydd wedi’u hetholfreinio’n ddiweddar am eu hawl i bleidleisio yn yr etholiadau y cyngor sydd ar ddod yng Nghymru a’r Alban.

Hysbysiad: Parc Heol Ddwr ar gau nes clywir yn wahanol
Published: Tuesday, March 8, 2022
Perygl i goed gwympo

Hysbysiad: Cyngor Sir Gar i dorri gwair ar safle'r hen waith brics ger Cei Cydweli
Published: Thursday, February 24, 2022
Gwaith i ddechrau ddydd Llun 28ain Chwefror 2022

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD Y CASTELL O GYNGOR TREF CYDWELI (21/02/2022)
Published: Thursday, February 17, 2022
Mae sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli

Hysbysiad Cyhoeddus - Gorchymyn Cydgyfnerthu - Cyfyngu ar aros a mannau parcio ar y stryd (Amrywiad Rhif 39) (14/2/22)
Published: Thursday, February 17, 2022
Mae Cyngor Sir Gâr yn bwriadu cyflwyno'r gorchymyn canlynol ar rannau o Heol Ddŵr, Cydweli

Gwybodaeth am rwydwaith di-wifr (Wi-Fi) Cydweli
Published: Friday, February 4, 2022
Graff i ddangos defnydd rhwydwaith di-wifr Cydweli dros llynedd

Galw am dendrau ar gyfer Rheolaeth Canolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli
Published: Thursday, February 3, 2022
Gwahoddir tendrau oddi wrth gyrff cyfansoddiadol

Gwaith cynnal Cyngor Sir Gar ger Cei Cydweli
Published: Thursday, February 3, 2022
Mae Cyngor Sir Gâr yn gwneud gwaith cynhaliaeth ger y Cei mewn paratoad ar gyfer gwaith adfer yn hwyrach eleni

Llywodraeth Cymru yn datblygu Strategaeth Bwyd Cymunedol
Published: Tuesday, February 1, 2022
Arolwg anffurfiol ar gyfer datblygu'r strategaeth

Hysbysiad am gwblhau archwiliad ac am hawl i arolygu'r cofnod blynyddol
Published: Monday, January 24, 2022
Cofnod Blynyddoedd am y flwyddyn yn gorffen 31 Mawrth 2021

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 14/01/2022
Published: Monday, January 17, 2022
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwrandawiadau Cyhoeddus - Comisiwn Ffiniau i Gymru
Published: Thursday, January 13, 2022
Yn sgil yr heriau iechyd cyhoeddus sy’n deillio o’r amrywiad Omicron, mae’r Comisiwn wedi penderfynu gohirio dechrau’r ail gyfnod ymgynghori a’r Gwrandawiadau Cyhoeddus

Grantiau Busnes Cyngor Sir Gaerfyrddin
Published: Friday, January 7, 2022
Mae Cyngor Sir Gâr yn lansio nifer o grantiau i helpu busnesau presennol gyda thwf ac adfer ac i helpu busnesau newydd i gychwyn arni

Hysbysiad Cyhoeddus - GOSOD TWMPATHAU FFORDD 2022, Heol y Prior, Cydweli
Published: Friday, January 7, 2022
Mae'r Cyngor Sir yn hysbysu'r bwriad o symud twmpath arafu traffig ar Heol y Prior, Cydweli

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 23/12/2021
Published: Thursday, December 23, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Llywodraeth Cymru: Cryfhau’r mesurau i ddiogelu Cymru wrth i don omicron daro
Published: Thursday, December 23, 2021
Bydd mesurau newydd yn cael eu cyflwyno o 6am Ddydd San Steffan ymlaen i helpu i ddiogelu Cymru.

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 17/12/2021
Published: Monday, December 20, 2021
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr gan gynnwys gwybodaeth am gasgliadau biniau dros y Nadolig.

Grantiau ar gyfer Gofalwyr Di-dâl 2021
Published: Friday, December 17, 2021
Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod Grant Gofalwyr ar gael i ofalwyr di-dâl o bob oed yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, a Sir Benfro.

Penderfyniad y Cabinet - Ysgol Mynyddygarreg ac Ysgol Gwenllian
Published: Thursday, December 16, 2021
Ar gael ar wefan Cyngor Sir Caerfyrddin

Strategaeth Deg Tref - Syniadau posib o Sgwar y Dref
Published: Thursday, December 16, 2021
Mae Tîm Cynllun Twf Cydweli yn cyflwyno cais i dalu am astudiaeth dichonoldeb ar gyfer Sgwâr y Dref.

Ymgynghoriad Asesiad Lleol o Lesiant Sir Gaerfyrddin
Published: Friday, December 10, 2021
Fel rhan o ganllawiau'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, mae Cyngor Sir Gâr yn ymgynghori a gofyn eich barn ynghylch yr Asesiad o Lesiant Lleol

Grwp Tadau Ty Mair
Published: Thursday, December 9, 2021
Mae Canolfan Deuluol Porth Tywyn yn darparu gwasanaeth wedi'i deilwra ar gyfer dynion sy'n magu plant

Diweddariad y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey ynghylch mater llifogydd
Published: Thursday, December 9, 2021
Cynhelir cyfarfod rhithwir nos Fercher Rhagfyr 15fed am 6 yr hwyr.

Hysbysiad: Gwaith cynnal llwybrau'r gamlas yng Nghydweli
Published: Friday, December 3, 2021
Mi fydd rhannau o'r llwybrau ar hyd camlas Cydweli ar gau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun Rhagfyr 6ed

Cyfleoedd cyllid ar gyfer de-orllewin Cymru
Published: Friday, November 26, 2021
Gwybodaeth am gronfa arian i gymunedau ar hyd y linell rheilffordd

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
Published: Friday, November 26, 2021
Gwybodaeth ynghylch Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Llywodraeth Cymru: Ymgyngoriad ar ddeddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr
Published: Friday, November 26, 2021
Manylion ynghylch un o ymgynghoriadau newydd Llywodraeth Cymru

Ymgyrch Cadw Cymru'n Daclus ‘Gadewch olion pawennau yn unig’
Published: Friday, November 26, 2021
Mae Cadw Cymru'n Daclus yn hyrwyddo ymgyrch newydd - ‘Gadewch olion pawennau yn unig’

Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin
Published: Monday, November 22, 2021
Mae Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin yn grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau ac unigolion lleol ledled Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, adeiladu cysylltiadau cymdeithasol cryfach a mynd i’r afael â Phwysau’r Gaeaf

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Tachwedd 2021
Published: Monday, November 22, 2021
Cyfle i ddarllen newyddion Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda a gwybodaeth ynghylch holiadur cynllunio

Fforwm Natur - Pethau Bychain
Published: Friday, November 19, 2021
Mae Un Llais Cymru yn dechrau grŵp rhwydweithio i drafod materion Amgylcheddol.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 19/11/2021
Published: Friday, November 19, 2021
Diweddariad o brif benawadau newyddion Llywodraeth Cymru

Diweddariad yn sgil Llifogydd diweddar Cydweli oddi wrth y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey
Published: Monday, November 15, 2021
Gwaith a wnaed o ganlyniad i'r digwyddiadau llifogydd ym mis Hydref 2021.

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI 22/11/21
Published: Monday, November 15, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn osod polyn newydd ar y llain o ddydd Llun, 22 Tachwedd 2021 am gyfnod o 1 diwrnod.

Llyfrgell Cydweli ar agor bob dydd mercher
Published: Thursday, November 4, 2021
Mae Llyfrgell Cydweli ar agor bob dydd mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Newyddion Coronafeirws COVID-19 07/10/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, October 11, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llwyodraeth Cymru

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 07/10/2021
Published: Friday, October 8, 2021
Prif benawdau newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin

Canolfan Tywysoges Gwenllian yn chwilio am Gorff Rheoli Newydd
Published: Thursday, October 7, 2021
Mae Cyngor Tref Cydweli yn chwilio am unigolion neu fudiadau sydd â diddordeb mewn rheoli Neuadd Gwenllian, Cydweli.

Asesiad o Lesiant Lleol Cyngor Sir Gaerfyrddin
Published: Friday, October 1, 2021
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gofyn barn preswylwyr ar lesiant yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021
Published: Thursday, September 30, 2021
Hysbysiad ynghylch y cyfrifon archwiliedig.

Rhybudd Heddlu Dyfed Powys ynghylch twyll Facebook Marketplace
Published: Friday, September 24, 2021
Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion o dwyll ar Facebook Marketplace. Byddwch yn wyliadwrus.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 17/09/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, September 20, 2021
Prif benawadau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwasaneth Gwaed Cymru - Angen rhoddwyr gwaed O negatif yng Nghydweli
Published: Monday, September 20, 2021
Bydd clinig rhoi gwaed yng Nghydweli ddydd Gwener 24ain Medi 2021 yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Hillfield Villas, Cydweli

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Medi 2021
Published: Monday, September 13, 2021
Newyddion diweddaraf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda ynghyd ag adroddiad a gyhoeddwyd ar Wasanaethau Iechyd Meddwl

CAU FFORDD DROS DRO – C2121 O LAN-SAINT, CYDWELI
Published: Friday, September 10, 2021
Cau dros dro yr C2121 Llan-saint, Cydweli o'r gyffordd â'r U2232 am bellter o 770 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain o ddydd Iau 23 Medi, 2021 am gyfnod o 3 diwrnod.

Hafan Ddiogel - Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Published: Wednesday, September 8, 2021
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn hysbysu'r cyhoedd bod pob orsaf dân yn Hafan Ddiogel

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 26ain Awst 2021 gan gynnwys casgliadau gwastraff Gwyl y Banc
Published: Friday, August 27, 2021

Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Gorffennaf 2021
Published: Friday, July 30, 2021

CAU FFORDD DROS DRO - U2225, PEDAIR HEOL, CYDWELI 12/08/2021
Published: Monday, July 26, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn osod dau bolyn newydd o ddydd Iau 12 Awst 2021 am gyfnod o 3 diwrnod.

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI 13/09/2021
Published: Monday, July 26, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn osod polyn newydd ar y llain o 09:00 ddydd Gwener 13 Awst 2021 am gyfnod o 1 diwrnod

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 [2021]
Published: Wednesday, July 14, 2021
Ar gyfer y flwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021

Gwybodaeth ynghylch Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
Published: Wednesday, July 14, 2021
Gwybodaeth ynghylch pwrpas y corff a sut mae gwneud cwyn

Cynllun Twf Economaidd Cynaliadwy ar gyfer Cydweli - Ymgynghoriad Cyhoeddus
Published: Wednesday, July 14, 2021
Fel rhan o Fenter Deg Tref Cyngor Sir Gaerfyrddin, mae Owen Davies Consulting wedi creu drafft o Gynllun Twf Economaidd Cynaliadwy ar gyfer y dref ac yn eich gwahodd i gynnig sylwadau mewn ymgynghoriad

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Gorffennaf 2021
Published: Monday, July 5, 2021
Cylchlythyr diweddaraf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda ag adroddiad "Ffonau, tabledi a thechnoleg - Clywed gan bobl yn defnyddio ffyrdd digidol o gael gofal iechyd"

Cath Ddu Cydweli yn gwenu o glust i glust!
Published: Friday, June 25, 2021
Partneriaeth yn llwyddo ennill nawdd i wella twristiaeth yng Nghydweli a Mynydd-y-garreg.

Hysbysiad o Gyfethol Mehefin 2021 Ward Mynyddygarreg
Published: Wednesday, June 23, 2021
Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod sedd wag am swydd Cynghorydd yn Ward Mynyddygarreg a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9.15yb - 1.15yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2022. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.