Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Hysbysiad: Gwaith cynnal llwybrau'r gamlas yng Nghydweli
Published: Friday, December 3, 2021
Mi fydd rhannau o'r llwybrau ar hyd camlas Cydweli ar gau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ar ddydd Llun Rhagfyr 6ed

Cyfleoedd cyllid ar gyfer de-orllewin Cymru
Published: Friday, November 26, 2021
Gwybodaeth am gronfa arian i gymunedau ar hyd y linell rheilffordd

Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
Published: Friday, November 26, 2021
Gwybodaeth ynghylch Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda

Llywodraeth Cymru: Ymgyngoriad ar ddeddfwriaeth a pholisi cynllunio ar gyfer ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr
Published: Friday, November 26, 2021
Manylion ynghylch un o ymgynghoriadau newydd Llywodraeth Cymru

Ymgyrch Cadw Cymru'n Daclus ‘Gadewch olion pawennau yn unig’
Published: Friday, November 26, 2021
Mae Cadw Cymru'n Daclus yn hyrwyddo ymgyrch newydd - ‘Gadewch olion pawennau yn unig’

Gweithgareddau'r dyfodol, Y Weinyddiaeth Amddiffyn Pentywyn hyd nes Rhagfyr 10fed 2021
Published: Thursday, November 25, 2021
Amserlen o weithgareddau'r Weinyddiaeth Amddiffyn Pentywyn hyd nes Rhagfyr 10fed 2021

Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin
Published: Monday, November 22, 2021
Mae Cronfa Cysylltu Cymunedau Sir Gaerfyrddin yn grant gan Lywodraeth Cymru i gefnogi sefydliadau ac unigolion lleol ledled Sir Gaerfyrddin i fynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd cymdeithasol, adeiladu cysylltiadau cymdeithasol cryfach a mynd i’r afael â Phwysau’r Gaeaf

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Tachwedd 2021
Published: Monday, November 22, 2021
Cyfle i ddarllen newyddion Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda a gwybodaeth ynghylch holiadur cynllunio

Fforwm Natur - Pethau Bychain
Published: Friday, November 19, 2021
Mae Un Llais Cymru yn dechrau grŵp rhwydweithio i drafod materion Amgylcheddol.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 19/11/2021
Published: Friday, November 19, 2021
Diweddariad o brif benawadau newyddion Llywodraeth Cymru

Diweddariad yn sgil Llifogydd diweddar Cydweli oddi wrth y Cynghorydd Sir Jeanette Gilasbey
Published: Monday, November 15, 2021
Gwaith a wnaed o ganlyniad i'r digwyddiadau llifogydd ym mis Hydref 2021.

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI 22/11/21
Published: Monday, November 15, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn osod polyn newydd ar y llain o ddydd Llun, 22 Tachwedd 2021 am gyfnod o 1 diwrnod.

Llyfrgell Cydweli ar agor bob dydd mercher
Published: Thursday, November 4, 2021
Mae Llyfrgell Cydweli ar agor bob dydd mercher yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli

Newyddion Coronafeirws COVID-19 07/10/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, October 11, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llwyodraeth Cymru

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 07/10/2021
Published: Friday, October 8, 2021
Prif benawdau newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin

Canolfan Tywysoges Gwenllian yn chwilio am Gorff Rheoli Newydd
Published: Thursday, October 7, 2021
Mae Cyngor Tref Cydweli yn chwilio am unigolion neu fudiadau sydd â diddordeb mewn rheoli Neuadd Gwenllian, Cydweli.

Asesiad o Lesiant Lleol Cyngor Sir Gaerfyrddin
Published: Friday, October 1, 2021
Mae Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gofyn barn preswylwyr ar lesiant yn Sir Gaerfyrddin

Cyhoeddi cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben 31 Mawrth 2021
Published: Thursday, September 30, 2021
Hysbysiad ynghylch y cyfrifon archwiliedig.

Rhybudd Heddlu Dyfed Powys ynghylch twyll Facebook Marketplace
Published: Friday, September 24, 2021
Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion o dwyll ar Facebook Marketplace. Byddwch yn wyliadwrus.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 17/09/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, September 20, 2021
Prif benawadau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwasaneth Gwaed Cymru - Angen rhoddwyr gwaed O negatif yng Nghydweli
Published: Monday, September 20, 2021
Bydd clinig rhoi gwaed yng Nghydweli ddydd Gwener 24ain Medi 2021 yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Hillfield Villas, Cydweli

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Medi 2021
Published: Monday, September 13, 2021
Newyddion diweddaraf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda ynghyd ag adroddiad a gyhoeddwyd ar Wasanaethau Iechyd Meddwl

CAU FFORDD DROS DRO – C2121 O LAN-SAINT, CYDWELI
Published: Friday, September 10, 2021
Cau dros dro yr C2121 Llan-saint, Cydweli o'r gyffordd â'r U2232 am bellter o 770 metr i gyfeiriad y gogledd-ddwyrain o ddydd Iau 23 Medi, 2021 am gyfnod o 3 diwrnod.

Hafan Ddiogel - Gwasanaeth Tan ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Published: Wednesday, September 8, 2021
Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn hysbysu'r cyhoedd bod pob orsaf dân yn Hafan Ddiogel

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 26ain Awst 2021 gan gynnwys casgliadau gwastraff Gwyl y Banc
Published: Friday, August 27, 2021

Cylchlythyr Diwygio Etholiadol Gorffennaf 2021
Published: Friday, July 30, 2021

CAU FFORDD DROS DRO - U2225, PEDAIR HEOL, CYDWELI 12/08/2021
Published: Monday, July 26, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn osod dau bolyn newydd o ddydd Iau 12 Awst 2021 am gyfnod o 3 diwrnod.

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI 13/09/2021
Published: Monday, July 26, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn osod polyn newydd ar y llain o 09:00 ddydd Gwener 13 Awst 2021 am gyfnod o 1 diwrnod

Hysbysiad o ddyddiad penodi ar gyfer arfer hawliau etholwyr o dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004 [2021]
Published: Wednesday, July 14, 2021
Ar gyfer y flwyddyn ariannol yn dod i ben ar 31 Mawrth 2021

Gwybodaeth ynghylch Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
Published: Wednesday, July 14, 2021
Gwybodaeth ynghylch pwrpas y corff a sut mae gwneud cwyn

Cynllun Twf Economaidd Cynaliadwy ar gyfer Cydweli - Ymgynghoriad Cyhoeddus
Published: Wednesday, July 14, 2021
Fel rhan o Fenter Deg Tref Cyngor Sir Gaerfyrddin, mae Owen Davies Consulting wedi creu drafft o Gynllun Twf Economaidd Cynaliadwy ar gyfer y dref ac yn eich gwahodd i gynnig sylwadau mewn ymgynghoriad

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Gorffennaf 2021
Published: Monday, July 5, 2021
Cylchlythyr diweddaraf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda ag adroddiad "Ffonau, tabledi a thechnoleg - Clywed gan bobl yn defnyddio ffyrdd digidol o gael gofal iechyd"

Cath Ddu Cydweli yn gwenu o glust i glust!
Published: Friday, June 25, 2021
Partneriaeth yn llwyddo ennill nawdd i wella twristiaeth yng Nghydweli a Mynydd-y-garreg.

Hysbysiad o Gyfethol Mehefin 2021 Ward Mynyddygarreg
Published: Wednesday, June 23, 2021
Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod sedd wag am swydd Cynghorydd yn Ward Mynyddygarreg a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol

Hysbysiad o Gyfethol Mehefin 2021 Ward y Castell
Published: Wednesday, June 23, 2021
Rhoddir hysbysiad trwy hyn fod sedd wag am swydd Cynghorydd yn Ward y Castell a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol.

CAU FFORDD DROS DRO – Y B4308 STRYD Y SARN A HEOL FAIR, CYDWELI
Published: Wednesday, June 23, 2021
Mae cais wedi dod i law am gau dros dro y B4308 Stryd y Sarn o'r gyffordd â Heol Fair am bellter o 120 metr tua'r gogledd-orllewin ac o'r gyffordd â Heol Fair am bellter o 161 metr tua'r de-ddwyrain rhwng 08:30 a 15:00 ddydd Llun 5 Gorffennaf. Hefyd, y B4308 Heol Fair o'r gyffordd â Stryd y Sarn am bellter o 251 metr tua'r gogledd-ddwyrain rhwng 08:00 a 16:30 ddydd Mawrth 6 Gorffennaf 2021.

Hyfforddiant Troseddau Casineb a Throseddau Cyfeillio
Published: Tuesday, June 22, 2021

Newyddion Coronafeirws COVID-19 18/06/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, June 22, 2021
Diweddariad oddi wrth Lywodraeth Cymru

Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru
Published: Friday, June 18, 2021
Mae Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru ar gyfer tymor y Senedd hon yn awr wedi’i chyhoeddi, ynghyd â’r Datganiad Llesiant cysylltiedig, gan osod set uchelgeisiol o ymrwymiadau y mae Gweinidogion Cymru’n bwriadu eu cyflawni yn ystod y tymor.

Arolwg Cyngor Sir Gar - Strategaeth Casglu Gwastraff
Published: Friday, June 18, 2021
Mae Cyngor Sir Gâr eisiau eich barn ynghylch cynigion a fyddai'n trawsnewid sut y caiff gwastraff y cartref ei gyflwyno a'i gasglu o dŷ i dŷ

Arolwg Cyngor Sir Gar - Uwch-gynllun Tai ac Adfywio
Published: Friday, June 18, 2021
Mae Cyngor Sir Gâr eisiau eich barn ynghylch llunio dyfodol tai yn Sir Gaerfyrddin

CAU FFORDD DROS DRO - C2199, CARWE I FYNYDDYGARREG, CYDWELI
Published: Friday, June 18, 2021
Bydd y ffordd hon ar gau o ddydd Llun 28 Mehefin 2021 am gyfnod o 5 diwrnod

CAU FFORDD DROS DRO - YR U2225, PEDAIR-HEWL, CYDWELI
Published: Friday, June 18, 2021
Bydd y ffordd hon ar gau am gyfnod o 5 diwrnod 21 Mehefin 2021

Adroddiad Cyfrifon 2020 - 21
Published: Friday, June 18, 2021
Adroddiad Cyfrifon 2020 - 21 Cyngor Tref Cydweli

Parc Heol Ddwr - diweddariad
Published: Wednesday, June 16, 2021
Mae'r Cyngor eisiau hysbysu'r cyhoedd bod offer chwarae difygiol Parc Heol Ddwr wedi cael ei newid

Twyll Diweddaru Ffonau Symudol - Rhybudd Heddlu Dyfed Powys
Published: Wednesday, June 16, 2021
Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio triogolion o dwyll newydd

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Mehefin 2021
Published: Wednesday, June 9, 2021
Newyddion diweddaraf Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda a manylion eu harolwg gwasanaethau mamolaeth

Rhybudd Heddlu Dyfed Powys ynghylch twyll Whats App
Published: Wednesday, June 9, 2021
Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion o dwyll sy'n digwydd ar Whats App

Cymunedau Actif - Cyngor Sir Gar
Published: Monday, June 7, 2021
Mae Cymunedau Actif - Cyngor Sir Gâr yn cynnig sesiwn ar-lein i Oedolion

Newyddion Coronafeirws COVID-19 04/06/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, June 7, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Proffil Bywyd Gwyllt yn eich Ward
Published: Wednesday, June 2, 2021
Mae Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin wedi cael cyllid y llynedd gan Lywodraeth Cymru drwy brosiect Partneriaeth Natur Leol Cymru i greu proffiliau byr ar gyfer wardiau Sir Gaerfyrddin, a hynny er mwyn tynnu sylw at yr amgylchedd naturiol ym mhob ward yn y sir.

Metro Bae Abertawe a Gorllewin Cymru
Published: Tuesday, June 1, 2021
Mae Trafnidiaeth Cymru wedi trefnu cyfarfod anffurfiol er mwyn i randdeiliaid gael cymorth cyn i’r ymgynghoriad ddod i ben.

Prif Gwnstabl Dyfed-Powys
Published: Tuesday, June 1, 2021
Mae Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys eisiau eich barn ar gyfer penodi Prif Gwnstabl Dyfed-Powys

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 28 Mai 2021
Published: Friday, May 28, 2021
Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin gan gynnwys casgliadau swbriel Gŵyl Banc y Gwanwyn

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i Gynllun Setliad yr UE (30 Mehefin)
Published: Friday, May 28, 2021
Mae angen i drigolion yr UE ac EFTA yn y DU yr effeithir arnynt gan hyn wneud cais os ydynt yn dymuno cadw eu hawliau i fyw, gweithio ac astudio yn y DU.

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD MYNYDDYGARREG O GYNGOR TREF CYDWELI MEHEFIN 2021
Published: Friday, May 28, 2021
HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward Mynyddygarreg o Gyngor Tref Cydweli.

HYSBYSIAD AM SEDD WAG AR GYFER SWYDD CYNGHORYDD DROS WARD Y CASTELL O GYNGOR TREF CYDWELI MEHEFIN 2021
Published: Friday, May 28, 2021
HYSBYSIR drwy hyn yn unol ag Adran 87 o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli.

Adeiladu dyfodol iachach yn dilyn COVID-19: Dweud eich dweud
Published: Friday, May 21, 2021
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i helpu i lywio gwasanaethau’r dyfodol ymhellach, trwy gymryd rhan mewn ymarfer ymgysylltu dros gyfnod o chwe wythnos.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 14/05/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, May 18, 2021
Prif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o flaen llaw - Rhybudd Y Weinyddiaeth Amddiffyn, Pentywyn o gadw rhagor o swn na'r arfer
Published: Tuesday, May 11, 2021
Hoffai'r Weinyddiaeth Amddiffyn, Pentywyn eich rhybuddio o'r posibilrwydd o gynnydd mewn lefelau sŵn yn ystod gweithgareddau sy'n cymryd lle rhwng Mai 12fed a Mehefin 4ydd 2021

Taflen Mynnwch Help Cadwch yn Ddiogel
Published: Friday, May 7, 2021
Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru wedi creu taflen wybodaeth i ddarparu gwybodaeth a chefnogaeth i bobl hŷn sy’n cael eu cam-drin, neu’r rheini a allai fod mewn perygl.

Casgliadau Biniau dros Wyl Banc Calan Mai
Published: Friday, April 30, 2021
Newidiadau i drefn casglu biniau Cyngor Sir Gâr oherwydd Gŵyl Banc Calan Mai

Newyddion Coronafeirws COVID-19 23/04/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, April 26, 2021
Cylchlythyr i roi’r wybodaeth a chyngor diweddaraf gan Lywodraeth Cymru am y Coronafeirws (COVID-19).

Gwasanaeth Gwaed Cymru - Clinig Rhoi Gwaed, Cydweli 20/04/2021
Published: Tuesday, April 13, 2021
Bydd Gwasanaeth Gwaed Cymru yn cynnal Clinig Rhoi Gwaed, yng Nghanolfan Tywysoges Gwenllian, Cydweli ddydd Mawrth 20fed Ebrill 2021

Cyngor Tref Cydweli yn talu teyrnged i fywyd a gwasanaeth Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin
Published: Monday, April 12, 2021
Gwybodaeth am lyfr cydymdeimlo ar-lein ar gyfer Ei Uchelder Brenhinol y Tywysog Philip, Dug Caeredin

Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin - Mawrth 2021
Published: Friday, April 9, 2021
Nodiadau Natur Sir Gaerfyrddin a luniwyd gan y swyddog bioamrywiaeth ar ran Partneriaeth Natur Sir Gaerfyrddin.

DWEUD DY DDWEUD - Lleisiwch eich barn
Published: Monday, March 29, 2021
Er mwyn annog mwy o bobl i gymryd rhan mewn democratiaeth yng Nghymru, mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch gyfathrebu integredig.

Newyddion diweddaraf Cyngor Sir Gar 26/03/2021
Published: Monday, March 29, 2021
Diweddariad newyddion oddi wrth Gyngor Sir Gar gan gynnwys gwybodaeth am newidiadau casgliadau sbwriel dros y Pasg.

CAU FFORDD DROS DRO - YR U2226, HEOL HOREB, MYNYDDYGARREG, CYDWELI
Published: Friday, March 26, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i Dŵr Cymru wneud gwaith cynnal a chadw hanfodol i drwsio carthffos sydd wedi cwympo o ddydd Llun 19 Ebrill am gyfnod o 3 diwrnod.

CAU FFORDD DROS DRO – YR U2242, MYNYDDYGARREG, CYDWELI
Published: Wednesday, March 24, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn wneud gwaith gosod o ddydd Llun 12 Ebrill 2021 am gyfnod o 3 diwrnod.

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI 26/04/21
Published: Wednesday, March 24, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn wneud gwaith i ailosod 3 pholyn wrth ymyl y ffordd ar ddydd Llun 26 Ebrill 2021 am 1 diwrnod.

CAU FFORDD DROS DRO - U2230, HEOL CAPEL TEILO, CYDWELI
Published: Tuesday, March 23, 2021
Mae angen cau'r ffordd er mwyn sicrhau diogelwch y cyhoedd wrth i MJ Quinn wneud gwaith gosod o 00:00 o'r gloch ddydd Mercher 24 Mawrth 2021 tan 18:00 o'r gloch ddydd Sadwrn 27 Mawrth 2021.

Cyfrifiad 2021 - diweddariad
Published: Tuesday, March 23, 2021
I'r rhai hynny nad ydynt wedi cyflwyno eu holiaduron eto – ar lein neu ar bapur – neu'r rhai sydd efallai wedi colli eu llythyr gwahoddiad, mae llawer o help ar gael.

Arolwg Cysylltedd Digidol
Published: Tuesday, March 23, 2021
Mae Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliad y Merched yn cynnal Arolwg Cysylltedd Digidol

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Mawrth 2021
Published: Monday, March 22, 2021
Cylchlythyr Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Mawrth 2021

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 19eg Mawrth 2021
Published: Monday, March 22, 2021
Diweddariad o brif benawadau Llywodraeth Cymru

Newyddion Cyngor Sir Gaerfyrddin 19eg Mawrth 2021
Published: Monday, March 22, 2021
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr 19/03/2021

Gwaith torri coed ger llwybr troed Glan yr Afon
Published: Wednesday, March 17, 2021
Bydd y Cyngor Tref yn dechrau ar waith torri coed rywbryd rhwng heddiw, Mawrth 17eg a ddydd Gwener, Mawrth 19eg

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 12fed Mawrth 2021
Published: Monday, March 15, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwefan Menter Deg Tref Sir Gaerfyrddin - Cydweli
Published: Friday, March 5, 2021
Fel rhan o gynllun adferiad a thwf economaidd Sir Gaerfyrddin, mae Cydweli yn un o'r trefi sy'n rhan o fenter Deg Tref Sir Gaerfyrddin. Mae'r wefan yn gofyn am adborth pobl er mwyn llywio'r prosiect.

Newyddlen Etholiadol Llywodraeth Cymru - Chwefror 2021
Published: Friday, March 5, 2021
Newyddlen etholiadol fis Chwefror o Lywodraeth Cymru

Ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar Ysgol Mynyddyagrreg ac Ysgol Gwenllian - Estyniad i'r cyfnod ymgynghori
Published: Monday, March 1, 2021
Yn dilyn cyfarfod o'r Bwrdd Gweithredol a gynhaliwyd heddiw 1 Mawrth 2021 gwnaed penderfyniad i ymestyn y Cyfnod Ymgynghori i 16 Gorffennaf 2021.

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 26ain Chwefror 2021
Published: Monday, March 1, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Diogelu Cymru - negeseuon Chwefror 2021
Published: Tuesday, February 23, 2021
Mae Diogelu Cymru yn fenter gan Llywodraeth Cymru sy'n rhannu negeseuon pwysig yn ystod y pandemig

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 12fed Chwefror2021
Published: Monday, February 15, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden Mawrth 2021
Published: Friday, February 12, 2021
Mae Prosiect Eden yn cynnal 'gwersyll cymunedol' digidol ym mis Mawrth

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 5ed Chwefror2021
Published: Monday, February 8, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru – HYFFORDDIANT A CHEFNOGAETH AM DDIM
Published: Monday, February 1, 2021
Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig hyfforddiant am ddim ar gyfer gweithwyr rheng flaen

Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 26/01/2021
Published: Monday, February 1, 2021
Diweddariad o newyddion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gwaith torri coed Cyngor Tref Cydweli wedi cychwyn
Published: Monday, February 1, 2021
Mae Cyngor Tref Cydweli wedi dechrau ar waith torri coed

Newyddion Coronafeirws COVID-19 15/01/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, January 18, 2021
Diweddariad o brif benawadau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi diolch i drigolion Cydweli Ionawr 2021
Published: Monday, January 18, 2021
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi rhoi diolch i drigolion Cydweli am roi gwaed yn ystod Rhagfyr 2020 a Ionawr 2021

Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio o dwyll newydd
Published: Thursday, January 14, 2021
Mae trosweddwyr yn galw trigolion yn esgus bod o gwmni fel Amazon

Ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar Ysgol Mynyddyagrreg ac Ysgol Gwenllian
Published: Monday, January 11, 2021
Gwybodaeth ynghylch y broses ymgynghori ar gyfer y cynnig i adolygu darpariaeth addysg gynradd Ysgolion Mynyddygarreg a Gwenllian.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 08/01/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, January 11, 2021
Diweddariad oddi wrth Lywodraeth Cymru

Trigolion mewn perygl o gael eu twyllo ynghylch y brechlyn COVID-19.
Published: Wednesday, January 6, 2021
Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion o dwyll newydd

Cyfleusterau Cyhoeddus yn ail agor ddydd Mawrth 05ed Ionawr 2021
Published: Tuesday, January 5, 2021
Mi fydd y toliedau ar Sgwâr y Dref yn ailagor ar y 5ed o Ionawr 2021

Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru - Cydweli
Published: Tuesday, December 22, 2020
Bydd Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yng Nghydweli ar Rhagfyr 23ain ac ar Ionawr 4ydd a'r 5ed

Datganiad Prif Weinidog Cymru 19/12/2020
Published: Monday, December 21, 2020
Newyddion Coronafeirws

Tir Coed yn cynnig diwrnodau ar gyfer gwirfoddolwyr
Published: Friday, December 18, 2020
Bydd Tir Coed yn parhau i gynnig diwrnodau gwirfoddoli coetir yn y flwyddyn newydd

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2021. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.