Kidwelly Town Council Logo
Menu

Mae'r wefan wrthi'n cael ei chyfieithu/diweddaru. Byddwch yn amyneddgar gyda'i chynnydd. Diolch

Newyddion Cyngor Tref Cydweli

Diogelu Cymru - negeseuon Chwefror 2021
Published: Tuesday, February 23, 2021
Mae Diogelu Cymru yn fenter gan Llywodraeth Cymru sy'n rhannu negeseuon pwysig yn ystod y pandemig

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 12fed Chwefror2021
Published: Monday, February 15, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwersyll Cymunedol Digidol Prosiect Eden Mawrth 2021
Published: Friday, February 12, 2021
Mae Prosiect Eden yn cynnal 'gwersyll cymunedol' digidol ym mis Mawrth

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 5ed Chwefror2021
Published: Monday, February 8, 2021
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru – HYFFORDDIANT A CHEFNOGAETH AM DDIM
Published: Monday, February 1, 2021
Prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cynnig hyfforddiant am ddim ar gyfer gweithwyr rheng flaen

Diweddariad am y coronafeirws gan CLlLC 26/01/2021
Published: Monday, February 1, 2021
Diweddariad o newyddion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Gwaith torri coed Cyngor Tref Cydweli wedi cychwyn
Published: Monday, February 1, 2021
Mae Cyngor Tref Cydweli wedi dechrau ar waith torri coed

Newyddion Coronafeirws COVID-19 15/01/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, January 18, 2021
Diweddariad o brif benawadau newyddion Llywodraeth Cymru

Gwasanaeth Gwaed Cymru yn rhoi diolch i drigolion Cydweli Ionawr 2021
Published: Monday, January 18, 2021
Mae Gwasanaeth Gwaed Cymru wedi rhoi diolch i drigolion Cydweli am roi gwaed yn ystod Rhagfyr 2020 a Ionawr 2021

Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio o dwyll newydd
Published: Thursday, January 14, 2021
Mae trosweddwyr yn galw trigolion yn esgus bod o gwmni fel Amazon

Ymgynghoriad Cyngor Sir Gaerfyrddin ar Ysgol Mynyddyagrreg ac Ysgol Gwenllian
Published: Monday, January 11, 2021
Gwybodaeth ynghylch y broses ymgynghori ar gyfer y cynnig i adolygu darpariaeth addysg gynradd Ysgolion Mynyddygarreg a Gwenllian.

Newyddion Coronafeirws COVID-19 08/01/2021 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, January 11, 2021
Diweddariad oddi wrth Lywodraeth Cymru

Trigolion mewn perygl o gael eu twyllo ynghylch y brechlyn COVID-19.
Published: Wednesday, January 6, 2021
Mae Heddlu Dyfed Powys yn rhybuddio trigolion o dwyll newydd

Cyfleusterau Cyhoeddus yn ail agor ddydd Mawrth 05ed Ionawr 2021
Published: Tuesday, January 5, 2021
Mi fydd y toliedau ar Sgwâr y Dref yn ailagor ar y 5ed o Ionawr 2021

Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru - Cydweli
Published: Tuesday, December 22, 2020
Bydd Clinigau Rhoi Gwaed Gwasanaeth Gwaed Cymru yng Nghydweli ar Rhagfyr 23ain ac ar Ionawr 4ydd a'r 5ed

Datganiad Prif Weinidog Cymru 19/12/2020
Published: Monday, December 21, 2020
Newyddion Coronafeirws

Tir Coed yn cynnig diwrnodau ar gyfer gwirfoddolwyr
Published: Friday, December 18, 2020
Bydd Tir Coed yn parhau i gynnig diwrnodau gwirfoddoli coetir yn y flwyddyn newydd

Diweddariad coronafeirws CLlLC 15/12/2020
Published: Friday, December 18, 2020
Bwletin newyddion Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Cyfrifiad 2021
Published: Friday, December 18, 2020
Mae'r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi penodi Rheolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad i gefnogi trigolion Sir Gar a Sir Benfro a helpu i wneud Cyfrifiad 2021 yn llwyddiant.

Toiledau'r dref - ar gau dros dro
Published: Friday, December 18, 2020
Bydd y toiledau ar Sgwâr y Dref ar gau nes y clywir yn wahanol

Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio
Published: Wednesday, December 16, 2020
Mae'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan AS, wedi lansio'r ymgynghoriad cyhoeddus ar gyfer y Strategaeth ar gyfer Cymdeithas sy'n Heneiddio.

Elusennau cenedlaethol yn lansio arolwg i bobl hyn sy’n gofalu am anwyliaid
Published: Tuesday, December 15, 2020
Dymuna Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru ddeall yn well anghenion gofalwyr ‘cudd’.

Hysbysiad: Pysgodfa Gocos y Tair Afon yn cau am y flwyddyn
Published: Tuesday, December 15, 2020
Mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bydd pysgodfa gocos y Tair Afon yn cau am y flwyddyn

Grant adfer gwirfoddoli Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, December 15, 2020
Mae Adran Cymunedol Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi Grant adfer gwirfoddoli

Holiadur Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda
Published: Tuesday, December 15, 2020
Holiadur ar gyfer trigolion ynghylch profiadau o ofal y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn ystod y pandemig Coronafeirws

Cylchlythyr CIC Hywel Dda mis Tachwedd 2020
Published: Monday, December 14, 2020
Newyddlen Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda Tachweded 2020

Newyddion Coronafeirws COVID-19 11/12/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Monday, December 14, 2020
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 11/12/2020
Published: Monday, December 14, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws COVID-19 04/12/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Wednesday, December 9, 2020
Penawdau newyddion Llywodraeth Cymru ynghylch y pandemig

Cyngor Tref Cydweli yn annog Cyngor Sir Gâr i wyrdroi eu penderfyniad i gau Ysgol Mynyddygarreg
Published: Monday, December 7, 2020

Cyngor Tref Cydweli yn diolch i'r grwp "Craft Bombing" am addurno Sgwar y Dref
Published: Tuesday, December 1, 2020
Hoffai Cyngor Tref Cydweli ddiolch i'r grŵp "Craft Bombing" am addurno Sgwâr y Dref gydag addurniadau'r Nadolig

Newyddion Coronafeirws COVID-19 27/11/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, December 1, 2020
Diweddariad o benawdau newyddion a chanllawiau Llywodraeth Cymru 27/11/2020

Llywodraeth Cymru - Cyngor y Nadolig ar gyfer pobl oedd yn gwarchod
Published: Tuesday, December 1, 2020
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyngor Nadolig ar gyfer pobl oedd yn gwarchod - Ffurfio swigen Nadolig os ydych yn eithriadol o agored i niwed yn glinigol.

Cyngor Tref Cydweli yn buddsoddi mewn tair mainc newydd ar gyfer Cofeb Grav
Published: Friday, November 27, 2020

Swydd Wag gydag Anabledd Cymru - Swyddog Cyfranogiad Dinesig
Published: Friday, November 27, 2020
Mae Anabledd Cymru yn chwilio am Swyddog Cyfranogiad Dinesig

Polisi Cam-drin Domestig Newydd ar gyfer Staff Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol
Published: Friday, November 27, 2020
Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru wedi lansio polisi newydd a fydd yn caniatáu i staff sy’n dioddef trais yn y cartref i gyrchu grant neu fenthyciad i ‘leddfu rhwystrau ariannol’ a allai eu hatal rhag gadael yr un sy’n cyflawni trais.

Diweddaraiad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 20fed Tachwedd 2020
Published: Tuesday, November 24, 2020
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru 20/11/2020

Prosiect Limitless - Threshold DAS
Published: Tuesday, November 24, 2020
Neges gan y Prosiect Limitless yn Threshold DAS sydd â chyrsiau hyfforddi am ddim

Ymateb Gweithredu Cymunedol - Eden Project
Published: Monday, November 23, 2020
Mae'r Eden Project wedi creu deunyddiau ar gyfer helpu cymunedau yn ystod y pandemig

Newyddion Coronafeirws COVID-19 13/11/2020 Llywodraeth Cymru
Published: Tuesday, November 17, 2020
Diweddariad o brif benawdau Llywodraeth Cymru

Maes parcio gorlif y cei ar gau nes ddiwedd Gorffennaf 2020
Published: Monday, November 16, 2020
Ni fydd modd defnyddio maes parcio gorlif Cei Cydweli nes ddiwedd Gorffennaf 2021 oherwydd gwaith ar draphont ddŵr y rheilffordd.

Twyll Cludwr - Galwadau ffug oddi wrth rai sy'n honni bod yn heddlu
Published: Friday, November 13, 2020
Mae Heddlu Dyfed Powys eisiau eich rhybuddio am alwadau ffug

Enillwyr Cystadleuaeth Calan Gaeaf
Published: Tuesday, November 3, 2020
Mae'r Maer wedi datgan yr enillwyr

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 30ain Hydref 2020
Published: Tuesday, November 3, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 30 Hydref 2020
Published: Monday, November 2, 2020
Diweddariad o'r penawdau newyddion oddi wrth Lywodraeth Cymru

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 23 Hydref 2020
Published: Monday, October 26, 2020
Diweddariad o newyddion oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws Llywodraeth Cymru 23 Hydref 2020
Published: Monday, October 26, 2020
Diweddariad o brif benawdau newyddion Llywodraeth Cymru

Hysbysiad o Gyfethol Hydref 2020
Published: Wednesday, October 21, 2020
Rhoddir hysbysiad trwy hyn for 1 sedd wag am swydd Cynghorydd yn Ward y Castell a bod y Cyngor Tref yn bwriadu cyfethol.

Cystadleuaeth Calan Gaeaf 2020
Published: Tuesday, October 20, 2020
Mae Maer y Dref yn cynnig gwobrwyon arian i'r enillwyr

Hysbysiad o Gwblhau'r Archwiliad 2020
Published: Tuesday, October 20, 2020
Blwyddyn gyfrifon a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020; Adran 29 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004; Rheoliadau Cyfrifon ac Archwilio (Cymru) 2014

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 19eg Hydref 2020
Published: Tuesday, October 20, 2020
Diweddariad oddi wrth Lywodraeth Cymru

Adolygiad Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli 16eg Hydref 2020
Published: Monday, October 19, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr ynghylch Adolygiad Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli

Newyddion Coronafeirws Cyngor Sir Gaerfyrddin 16eg Hydref 2020
Published: Monday, October 19, 2020
Diweddariad oddi wrth Gyngor Sir Gâr

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 16eg Hydref 2020
Published: Monday, October 19, 2020
Diweddariad o benawdau newyddion oddi wrth Lywodraeth Cymru

Newyddion Coronafeirws COVID-19 Llywodraeth Cymru 9fed Hydref 2020
Published: Wednesday, October 14, 2020
Prif newyddion diweddariad Coronafeirws Llywodraeth Cymru 9fed Hydref 2020

Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli - adolygiad ar ol pythefnos
Published: Tuesday, October 13, 2020
Cyfyngiadau Lleol Ardal Llanelli - adolygiad ar ôl pythefnos oddi wrth Gyngor Sir Gâr ar ddydd Gwener 9fed Hydref 2020

Cylchlythyr mis Medi CIC Hywel Dda
Published: Tuesday, October 13, 2020
Cylchlythyr Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda ar gyfer mis Medi 2020

Lein Gymorth BAME Cymru
Published: Tuesday, October 13, 2020
Llinell gymorth ar gyfer pobl ddu, Asiaidd ac o leiafrif ethnig

Datganiad Arweinydd Cyngor Sir Gar - Cyfyngiadau lleol ardal Llanelli
Published: Tuesday, October 6, 2020
Datganiad oddi wrth Arweinydd Cyngor Sir Gâr, y Cynghorydd Emlyn Dole

Hysbysiad am sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell
Published: Monday, September 28, 2020
Hysbysiad bod sedd wag ar gyfer swydd Cynghorydd dros Ward y Castell o Gyngor Tref Cydweli

Cyngor Tref Cydweli
Hillfield Villas
Cydweli
Sir Gaerfyrddin
SA17 4UL

Oriau Agor
Dydd Llun/Maw/Mer/Iau: 9yb - 1yp
Dydd Gwener: 9yb - 12yp

Rhif ffôn: 01554 890203
E-bost:

© Cyngor Tref Cydweli 2017 - 2020. Cydnabyddir bod unrhyw gynnwys arall yn perthyn i'w perchnogion priodol.